Zápisnica  zo zasadnutia VV ObFZ Bratislava-vidiek konaného 12. júla o 17.00 h v budove BFZ na Súmračnej 27 v Bratislave.
17.07.2018, Rudolf Hupka

 Zápisnica zo zasadnutia VV ObFZ Bratislava-vidiek konaného 12. júla o 17.00 h v budove BFZ na Súmračnej 27 v Bratislave.

Pre všetkých

                                                                                         Zápisnica

zo zasadnutia VV ObFZ Bratislava-vidiek konaného 12. júla 2018 o 17.00 h v budove BFZ na Súmračnej 27 v Bratislave.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: pp. Baxa, Peller, Vorčák, Ferenčák, Havránek, Petráš, Hlavenka, Kyselica, Vašš, Konečný, Herhonek, Hupka. Neprítomní: pp. Dadykin, Kolembus. Hosť: p. J. Jánošík, predseda BFZ.

Program:

1. Plnenie uznesení.

2. Informácie predsedu ObFZ.

3. Ukončenie sezóny 2017-2018.

4. Družobné dvojstretnutie s družstvami OFS Brno – venkov.

5. Závery Odvolacej komisie ObFZ Btaislava – vidiek vo veci štartu klubov ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká pri Morave a ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš v ročníku 2018/2019.

6. Nový ročník 2018/2019 – prihlášky do súťaží.

7. Rôzne.

K bodu 1: Predseda p. Baxa, sekretár – Predseda ObFZ privítal predsedu BFZ J. Jánošíka a prítomných. Po odsúhlasení programu VV bolo skonštatované, že uznesenia z posledného VV boli splnené bez pripomienok.

K bodu 2 a 4: Predseda ObFZ dal slovo predsedovi BFZ J. Jánošíkovi, ktorý hovoril o štruktúre II. dorasteneckej ligy, o novom ročníku 2018/19 na úrovni BFZ, pripomenul, že sa bude konať Danubia – Moravia Cup za účasti tímov zo štyroch štátov (p. Herhonek mal na predsedu BFZ otázky ohľadne rozhodcov, štartu žiačok v súťažiach a Rozpisu súťaží – bod 8).

Predseda ObFZ sa venoval družobnému dvojstretnutiu s tímami OFS Brno – venkov v Častej, ktoré sa uskutočnilo na vysokej športovej a spoločenskej úrovni. Vyjadril spokojnosť s úspešnou reprezentáciou našich tímov, žiakov Častej a dorastencov Bernolákova a považuje za potrebné v tejto tradícii pokračovať i naďalej.

Zároveň p. Kyselica informoval o priebehu riadnej konferencie SFZ a zapojení sa delegátov BFZ a ObFZ Bratislava – vidiek do rokovania.

K bodu 5: Závery Odvolacej komisie ObFZ Bratislava – vidiek vo veci štartu klubov ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká pri Morave a ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš v ročníku 2018/2019: o záveroch podrobne referoval predseda OK p. Herhonek.

Členovia VV ObFZ k materiálu OK ObFZ diskutovali a prišli k záverečnému uzneseniu. UZNESENIE č. 1: VV ObFZ Bratislava – vidiek prejednal materiál Odvolacej komisie ObFZ Bratislava – vidiek s pripomienkami, nestotožnil sa s jej obsahom a vyhlasuje, že Uzn. č. 5 zo dňa 29. mája 2018 je nemenné a platné - hlasovanie 5 za 0 proti 2 sa zdržali.

Predseda OK ObFZ žiada VV ObFZ, aby v zmysle uznesenia boli pripomienky VV k materiálu OK písomne zaslané na OK ObFZ Bratislava – vidiek a zároveň požiadal VV ObFZ Bratislava – vidiek o výklad článku 3 odsek 4 Stanov ObFZ Bratislava – vidiek.

K bodu 3 a 6: Predseda ŠTK M. Vašš podal informáciu o ukončenej sezóne 2017/2018 a náležitostiach na sezónu 2018/2019.

UZNESENIE č. 2: VV ObFZ schvaľuje výsledky súťaží a oznamuje víťazov: S5V - TJ Záhoran Kostolište, S6V - FK CINEMAX Doľany, SD4V - ŠK Bernolákovo - hlasovanie 7 za 0 proti.

UZNESENIE č. 3: VV ObFZ schvaľuje per rollam postupujúcich do súťaží BFZ – IV. liga seniori - TJ Záhoran Kostolište, III. liga starší dorast - ŠK Bernolákovo - hlasovanie 7 za 0 proti.

UZNESENIE č. 4: VV ObFZ schvaľuje zaradenie družstiev do seniorských a dorasteneckej súťaže ObFZ Bratislava-vidiek:

S5V - hlasovanie 5 za 1 proti 1 sa zdržal:

FC Zohor

FC Slovan Modra

ŠK Šenkvice

Obecný športový klub Láb

FC Malacky B

FK Studienka

ŠFK Prenaks Jablonec

Grinavský futbalový klub 1923

FK Jablonové

FC Družstevník Budmerice

TJ Slovan Vištuk

FK Cinemax Doľany

FC SLOVAN Častá

TJ Dubová

S6V - hlasovanie 5 za 1 proti 1 sa zdržal:

ŠK Plavecký Štvrtok - OFK Vysoká pri Morave

OFK Vysoká pri Morave

Záhorák Plavecký Mikuláš

ŠK Gajary

FKM Stupava

FK Borinka

Obecný futbalový klub OFC 014 Vinosady

TJ NV Pernek

FK Malé Leváre

FK v Sološnici

FK Záhorská Ves

SD4V - hlasovanie 7 za 0 proti:

FC Slovan Modra

MFK Kráľová pri Senci

TJ Veľké Leváre

ŠK Lozorno

ŠK Plavecký Štvrtok - OFK Vysoká pri Morave

CFK Pezinok – Cajla

FK Slovan Most pri Bratislave

FK Vajnory

UZNESENIE č. 5: VV ObFZ odstupuje na DK ObFZ kluby TJ NV Pernek a FK Borinka za porušenie podmienok prihlášky do súťaže - hlasovanie 7 za 0 proti.

UZNESENIE č. 6: VV ObFZ schvaľuje zaradenie družstiev do žiackych súťaží ObFZ Bratislava-vidiek, tak ako ich predložil predseda KM (viď. FUTBALNET) - hlasovanie 7 za 0 proti.

UZNESENIE č. 7: VV ObFZ schvaľuje termínovú listinu ObFZ Bratislava – vidiek, tak ako ju predložil predseda ŠTK - hlasovanie 7 za 0 proti.

UZNESENIE č. 8: VV ObFZ schvaľuje per rollam začiatok súťaží ročníka 2018/2019 na 11./12. augusta 2018 - hlasovanie 6 za 1 proti.

UZNESENIE č. 9: VV ObFZ schvaľuje podklady do Rozpisu súťaží 2018/2019, ako boli predložené predsedami odb. komisií a členmi VV ObFZ - hlasovanie 7 za 0 proti.

UZNESENIE č. 10: VV ObFZ schvaľuje zakúpenie 150 ks (á do 5 €) Rozpisu súťaží 2018/2019 pre FK, členov odb. komisií a členov VV - hlasovanie 7 za 0 proti.

Predseda KRaD J. Hlavenka – informoval o činnosti komisie, stave R a D v uplynulom ročníku, fyzických previerkach R, o nových R a predložil nominačnú listinu R a D na sezónu 2018/2019:

Rozhodcovia:

Augustovič Peter, Bednarčík Martin, Bočák Ján, Bulík Jaroslav, Cisár Martin, David Dušan, David Marek, Durčo Peter, Gajdošík Peter, Habo Róbert, Huska Peter, Chrupka Kristian, Kočický Igor, Mészáros Kristian, Michalovič Boris, Olša Marcel, Rybár Peter, Rybecký Martin, Sobolová Lenka, Šabiková Eva, Tahotný Peter;

Delegáti:

Berkovič Alexander, Hilka Štefan, Hlavenka Jozef, Lukeš František, Polák Pavol, Stanislav Milan;

Nový člen KRaD: Martin Hajnala. UZNESENIE č. 11: VV ObFZ schvaľuje nominačné listiny R a D, tak ako ich predložil predseda KRaD a nového člena KRaD - hlasovanie 7 za 0 proti.

UZNESENIE č. 12: VV ObFZ schvaľuje per rollam postup R Mareka Poláka (Rohožník) do súťaží BFZ - hlasovanie 6 za 1 sa zdržal.

K bodu 7:

UZNESENIE č. 13: VV ObFZ schvaľuje per rollam prijatie za riadnych členov ObFZ Bratislava – vidiek FK: FC Stupava, OŠK Plavecký Štvrtok a FK Reca - hlasovanie 7 za 0 proti.

UZNESENIE č. 14: VV ObFZ schvaľuje dotácie 100 € na mládežnícke turnaje pre FC Zohor a OŠK Chorvátsky Grob - hlasovanie 7 za 0 proti.

UZNESENIE č. 15: VV ObFZ schvaľuje dotáciu 200 € pre ŠK Atletiko Zálesie na infraštruktúru výstavby ihriska po splnení podmienky predloženia užívacieho povolenia (kolaudačné rozhodnutie resp. povolenie na užívanie novovybudovaného areálu na športové podujatia) - hlasovanie 7 za 0 proti.

UZNESENIE č. 16: VV ObFZ Bratislava – vidiek v zmysle smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch čl. 14, ods. 3 vydáva súhlasné stanovisko pre OŠK Plavecký Štvrtok s organizačnou zmenou v klube, a to s prechodom práv a povinností z ŠK Plavecký Štvrtok OFK Vysoká pri Morave na OŠK Plavecký Štvrtok - hlasovanie 7 za 0 proti.

VV ObFZ berie na vedomie informáciu o termíne predsezónneho Aktívu ŠTK (bude uverejnený v ÚS), liste TJ Rovinka o možnosti zaradenia dorasteneckého tímu do III. ligy BFZ.

Bratislava, 16. 7. 2018                                                                                                   Miroslav Baxa v.r.

zapísal Rudolf Hupka, sekretár ObFZ Bratislava-vidiek                                                predseda ObFZ Bratislava-vidiek

Prečítané: 125x