Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného VV ObFZ Bratislava-vidiek konaného 26. novembra 2018 o 17.00 h v Budmericiach.
02.01.2019, Rudolf Hupka

Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného VV ObFZ Bratislava-vidiek konaného 26. novembra 2018 o 17.00 h v Budmericiach.

02.01.2019, Rudolf Hupka
Pre všetkých

Úradná správa

  

                                                                                             Zápisnica

zo zasadnutia rozšíreného VV ObFZ Bratislava-vidiek konaného 26. novembra 2018 o 17.00 h v Budmericiach, v Penzióne Lindava. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: pp. Baxa, Ferenčák, Havránek, Hlavenka, Kyselica, Dadykin, Konečný, Kolembus, Hupka. Neprítomní: pp. Peller, Vorčák, Petráš, Vašš. 

Pozvaní, hostia: pp. (pi.) predseda BFZ J. Jánošík, Ľ. Kleinová, J. Keller, D. Paška, D. Badinský, T. Straka, Lukačovič, Dobrovský, M. Hajnala. 

Ocenení: Arpád Németh, Peter Augustovič, Ivan Konečný, Alojz Banič, Stanislav Baxa. 

 

Program:  

1. Plnenie uznesení.

2. Ocenenie jubilujúcich futbalových funkcionárov. 

3. Informácie predsedu ObFZ. 

4. Ukončenie jesennej časti sezóny 2018-2019.

5. 2. ročník Karpaty Cupu a 3. ročník ZHL prípraviek. 

6. Rôzne.

K bodu 1: Predseda ObFZ p. Baxa – privítal prítomných a po odsúhlasení programu pristúpil k plneniu uznesení z posledného VV a konštatoval, že uznesenia boli splnené. 

K bodu 2: Predseda ObFZ odovzdal spolu s predsedom BFZ prítomným oceneným funkcionárom pri príležitosti ich životného jubilea plakety a vecné dary. 

K bodu 3, 4 a 5: Predseda ObFZ vyjadril spokojnosť s ukončenou jesennou časťou sezóny 2018/2019 a poďakoval prítomným za vykonanú prácu. UZNESENIE č. 1: Členovia VV ObFZ schválili výsledky súťaží jesennej časti 2018/2019 - hlasovanie 4 za 0 proti. Rovnako vyzdvihol priebeh 2. ročníka Karpaty Cup-u v ŠH v Modre a rozohratie 3. ročníka ZHL prípraviek, ktorého hracie dni budú prebiehať na rovnakom mieste v Modre. 

Vzhľadom k neprítomnosti troch členov VV (hospitalizácia - D. Petráš a zahraničné cesty – T. Peller, M. Vorčák) dal pokyn predseda ObFZ sekretárovi na druhý deň uskutočniť hlasovaním per rollam - návrh nominovať na post predsedu LPK BFZ Mariána Dobrovského. UZNESENIE č. 2: Členovia VV ObFZ schválili hlasovaním per rollam nominovať na post predsedu LPK BFZ Mariána Dobrovského - hlasovanie 7 za 0 proti..

Podal podrobné info o návrhu na navýšenie honorárov pre rozhodcov a delegátov. Odovzdal slovo predsedovi BFZ J. Jánošíkovi, ktorý pozdravil prítomných, poďakoval im za prácu a za spoluprácu s BFZ počas r. 2018. Predseda BFZ podal info o možnostiach dotácií zo župy na turnaje, o plese BFZ 18. 1. 2019 (hotel Bratislava), o turnaji Bratislava Cup, vyzdvihol priebeh nášho Karpaty Cup-u, na ktorom bol prítomný a vyslovil spokojnosť so spoluprácou nášho ObFZ s partnerským brnianským OFS venkov. 

K bodu 6: V diskusii sa prítomní vrátili k rôznym momentom skončenej jesennej časti súťaží, po ktorej bola oficiálna časť VV ukončená a vo voľnej diskusii sa pri občerstvení pokračovalo podľa časových možností účastníkov zasadnutia.


V Bratislave, 5. 12. 2018                                                                                                       


                                                                                                                                           Miroslav Baxa v.r.

zapísal Rudolf Hupka,                                                                                          predseda ObFZ Bratislava-vidiek

sekretár ObFZ Bratislava-vidiek                                                

Prečítané: 42x