ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 7 – 18/19 ZO DŇA 10. 8. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
10.08.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 7 – 18/19 ZO DŇA 10. 8. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 7 – 18/19 ZO DŇA 10. 8. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

 

SEKRETARIÁT

 

Na Aktíve klubov ObFZ Bratislava – vidiek 9. 8. 2018 o 17.30 h v Dome športu na Junáckej ul. v Bratislave sa zúčastnilo len šesť FK: FK Cinemax Doľany, FC Slovan Častá, FK Dubová, FC Malacky, FC Zohor, FK Záhorská Ves.

 

Správa z ISSF pre všetkých členov SFZ (3. 7. 14.30)

V rámci SFZ boli novelizované v priebehu mesiaca jún 2018 nasledovné predpisy SFZ:

1)Disciplinárny poriadok SFZ - schválený VV SFZ dňa 21. 6. 2018 a účinný dňom jeho schválenia.

Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/75ac67a2-ff63-4317-9d89-9c45fd68b77f.pdf

Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Disciplinarny_poriadok_SFZ_uplne_znenie_platne_od_21_6_2018

Článok informujúci o novele dostupný tu: http://www.futbalsfz.sk/sfz-novelizacia-disciplinarneho-poriadku-ako-potreba-doby

2) Súťažný poriadok SFZ - schválený VV SFZ dňa 21. 6. 2018 a účinný dňom jeho schválenia

Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Sutazny_poriadok_SFZ_uplne_znenie_platne_od_21_6_2018

3) Registračný a prestupový poriadok SFZ - schválený hlasovaním per rollam VV SFZ dňa 30. 6. 2018 a účinný od 1. 7. 2018

Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/71e906f0-232f-4849-8e5f-1b22f21c761a.pdf

Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne_znenie_od_30_6_2018

Všetky predpisy sú uverejňované na stránke futbalsfz.sk v sekcii Legislatíva.

ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

 

Správa z ISSF pre klubových manažérov (2. 7. 19.06)

Opätovne sme podľa rozhodnutia Konferencie SFZ spristupnili kredity pre nákup tovarov a služieb vo Vašom e-shope. Hneď na úvod Vás upozorňujem, že platnosť kreditov končí 30. 11. 2018.

E-shop je na adrese https://futbalnet.shop, ale kľudne môžete použiť aj pôvodnú adresu eshop.futbalsfz.sk, budete však presmerovaný na novú adresu.

Prehľad pridelených kreditov podľa matričnej príslušnosti k zväzom ako aj iné informácie nájdete na adrese http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte (informácie priebežne dopĺňame a aktualizujeme).

Prehľad čerpania kreditov si viete kontrolovať priamo v eshope, alebo na stránke http://podporamladeze.futbalsfz.sk, kde je kompletný prehľad čerpania kreditov.

Skôr ako nás budete kontaktovať, prečítajte si prosím návody v dolnej časti stránky https://futbalnet.shop, hlavne však https://futbalnet.shop/registracia-osobneho-konta a https://futbalnet.shop/nakup-za-kredit.

V prípade problémov je Vám k dispozícii emailová adresa eshop@futbalsfz.sk poprípade nás kontaktujte cez formulár (modrý krúžok s obálkou) vpravo dole na https://futbalnet.shop.

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

 

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

 

Uzn. č. 11: Schvaľuje žiadosť ŠK Plavecký Štvrtok o zmenu termínov stretnutí:

- 2. kolo SD4V Plav. Štvrtok – Lozorno dňa 2. 9. 2018 o 10.30 h;

- 15. kolo SD4V Plav. Štvrtok – Kráľová p/S. dňa 14. 10. 2018 o 10.30 h.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

 

Oznamy:

Uzn. č. 1 - DK oznamuje všetkým klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 21. júna 2018 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť od 21. 6. 2018.

Uzn. č. 2 - DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

Uzn. č. 3 - Alojz DANIHEL 1299249 (ŠK Žolík Malacky) - DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárnej sankcie a podľa čl. 41/1 podmienečne upúšťa od zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a dňom 10. 8. 2018 uvoľňuje menovanému výkon športu a športovú činnosť a určuje skúšobnú dobu do 30. 11. 2018. /5 €/

Uzn. č. 4 - Igor TURINIČ 1177882 (S5V - TJ Slovan Vištuk) - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (Uzn. č. 153) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 20 €, podľa čl. 12/2 DP. /10 €/

 

KOMISIA MLÁDEŽE

 

a) Upozornenia pre FK

KM upozorňuje FK, že začiatok jesennej časti súťaží starších a mladších žiakov platí tak, ako je zverejnený v termínovej listine RS ObFZ Bratislava-vidiek, resp. na futbalnete.

SZV: začiatok sobota 25. 8. 2018

MZV – sk. A: začiatok sobota 25. 8. 2018

MZV – sk. B: začiatok sobota 1. 9. 2018

Pred 1. stretnutím je FK povinný nahrať do ISSF tieto funkcie:

tréner (pokiaľ má platnú licenciu)

asistent trénera

vedúci družstva

lekár (zdravotník s preukazom, masér)

hlavný usporiadateľ

bezpečnostný/tímový manažér FK

Pred 1. stretnutím musia mať všetci hráči, ktorí nastúpia na stretnutie vygenerovaný členský príspevok pre súťažný ročník 2018/2019, týka sa aj trénerov s platnou licenciou.

b) Rozpis súťaží (RS) ObFZ Bratislava-vidiek

KM oznamuje FK, že 12. 7. 2018 VV ObFZ Bratislava-vidiek schválil RS pre súťažný ročník 2018/2019 – súťaže riadené ObFZ Bratislava-vidiek. V súvislosti s RS upozorňuje FK na povinnosť dodržiavať najmä tieto ustanovenia:

čl. 2 Ustanovenia k organizácii stretnutia

Počet usporiadateľov pre súťaže starších žiakov SZV a mladších žiakov MZV je 3.

Všetci usporiadatelia musia mať oblečenú reflexnú vestu, usporiadateľom nesmie byť žiaden člen realizačného tímu družstva (tréner, asistent, vedúci, lekár a pod.), taktiež osoba mladšia ako 18. rokov. Pred stretnutím je povinný hlavný usporiadateľ (HU) odovzdať menný zoznam usporiadateľov delegovanému rozhodcovi. Kontrolu dodržiavania činnosti US vykonáva prítomný delegovaný rozhodca (R). Nedostatky je povinný uviesť do zápisu o stretnutí (ZoS). Za US zodpovedá FK.

čl. 2.3 Infraštruktúra štadiónov

Domáci FK je povinný počas konania majstrovských stretnutí súťaží ObFZ Bratislava-vidiek vyvesiť vlajku s logom ObFZ Bratislava-vidiek. Vlajky budú FK poskytnuté bezplatne, termín prebratia vlajky si môžu FK dohodnúť so sekretárom ObFZ Bratislava-vidiek.

čl. 3.4 Zmeny termínov a hracích časov

Každá žiadosť o zmenu termínu stretnutia musí byť riadne odôvodnená (neplatia vzájomné dohody trénerov, že sa im nechce hrať v stanovenom termíne, resp., že tréner je v práci, na dovolenke a pod.). O každej žiadosti musí byť informovaný aj štatutár FK. Žiadosť o zmenu podáva klubový ISSF manažér len cez detail stretnutia. Žiadosti sa nesmú podávať ako všeobecný podnet, resp. podnet k danému stretnutiu.

c) Súpisky družstiev - uznesenia

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0005

KM žiada FC Stupava, aby v termíne streda 22. 8. 2018 – 14.00 h zaslal riadiacemu orgánu súťaží súpisky nasledujúcich družstiev:

starší žiaci: FC Stupava A – SZM (BA-mesto), FC Stupava B – SZV (BA-vidiek)

mladší žiaci: FC Stupava A – MZM (BA-mesto), FC Stupava B – MZV (BA-vidiek)

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0006

KM žiada ŠK Žolík Malacky, aby v termíne streda 22. 8. 2018 – 14.00 h zaslali riadiacemu orgánu súťaže súpisky nasledujúcich družstiev:

mladší žiaci: ŠK Žolík Malacky A – MZRL (BFZ), ŠK Žolík Malacky – MZV (BA-vidiek)

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0007

KM žiada PŠC Pezinok, aby v termíne streda 22. 8. 2018 - 14.00 h zaslali riadiacemu orgánu súťaže súpisky nasledujúcich družstiev:

mladší žiaci: PŠC Pezinok A – MZRL (BFZ), PŠC Pezinok B – MZV (BA-vidiek)

Súpisky musia obsahovať tieto údaje: meno a priezvisko hráčov, dátum narodenia, číslo RP (registračný preukaz).

Súpisky je potrebné zaslať na mailovú adresu predsedu KM – konecny58@centrum.sk

d) Zmeny termínov stretnutí – preložené stretnutia na sobotu

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0008

SZV – 6. kolo: Záhorská Ves – Rohožník, SO 29. 9. o 13.00 h

SZV – 24. kolo: Záhorská Ves – Rohožník, SO 8. 6. 2019 o 14.30 h

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0009

SZV – 10. kolo: Záhorská Ves – Jakubov, SO 27. 10. o 11.00 h

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0010

SZV – 8. kolo: Budmerice – Záhorská Ves, SO 13. 10. o 13.00 h

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0011

SZV – 18. kolo: Budmerice – Lozorno, SO 27. 4. 2019 o 14.30 h

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0012

SZV – 24. kolo: Budmerice – Studienka, SO 8. 6. 2019 o 15.00 h

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0013

SZV – 13. kolo: Studienka – Rohožník, SO 30. 3. 2019 o 12.30 h

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0014

MZV – 10. kolo (sk.B): Vištuk – Budmerice, SO 3. 11. o 11.00 h

Uvedené stretnutia sa odohrajú ako predzápasy seniorov 5. resp. 6. ligy

e) Zmena hracieho času – súťaž MZV sk. A (8. kolo)

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0015

FK Inter Bratislava W15 – Lozorno, SO 13. 10. o 11.00 h (HP UT Stupava)

f) Zmena hracieho dňa a času – súťaž MZV sk. A (7. kolo)

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0016

FK Inter Bratislava W15 – Veľké Leváre, PI 5. 10. o 16.00 h (HP UT Stupava)

g) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV

 

Ospravedlnenia: Gajdošík do prihlásenka, Bednarčík 10. 8. - 26. 8., Olša M. 11. - 12. 8., Tahotný 18. 8., 25. 8., 1. 9. – 9. 9., Šabiková 18. 8. – 19. 8., Rybecký 17.8. – 25. 8., Bočák 17. 8. – 4. 9., Habo do prihlásenia, Polák do prihlásenia, Rybár 19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov: 10. 8. 2018 od 17.00 h v Dome športu na Junáckej ul. v Bratislave. Rozhodcovia sú povinní priniesť lekárske potvrdenie, ktoré bude platiť na celú sezónu súťažného ročníka 2018/2019.

Oznamuje R a DZ na povinnosť uhradiť členské na sezónu 2018/2019. Členské vo funkcii R resp. DZ je 10,00 €. Bez uhradené členského nie je možné delegovať R resp. DZ na MFS prostredníctvom systému ISSF. Členské je potrebné uhradiť v systéme ISSF - Moje členské poplatky vygenerovaním faktúry za členské za obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019, v ktorej sa nachádzajú všetky potrebné údaje na jej zaplatenie (odberateľ, dodávateľ, číslo účtu, IBAN, variabilný symbol, konštantný symbol, dátum splatnosti, číslo faktúry ...) prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu napr. internetbanking.

Upozorňuje R a D na dôsledné vypisovanie zápisu o stretnutí a uvádzanie relevantných údajov a udalostí, ktoré sa stali pred, počas, alebo po stretnutí a zodpovedne kontrolovali platnosť RP pred stretnutím a uvádzali dôvod nepredloženia RP.

Doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia, v prípade že niektorý z delegovaných osôb sa nedostaví na stretnutie treba kontaktovať predsedu KRaD.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia je možné podávať len do 31. 7. 2018 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30. 9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/ je možné podávať do 30.9. 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

 

KOMISIA MLÁDEŽE BFZ

a) Žiadosti o zmenu termínu stretnutia

KM BFZ upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa musia podávať cez ISSF ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Pokiaľ bude žiadosť podaná ako všeobecný podnet, resp. cez detail stretnutia žiadosť bude automaticky zamietnutá.

b) Súpisky družstiev

KM žiada nasledujúce FK, aby v termíne do 30.8.2018 /štvrtok/ do 14.00 hod. zaslali riadiacemu orgánu súťaží prípraviek súpisky týchto družstiev:

NMŠK 1922 Bratislava U11, U10: PMA1, PMA2, PMB1, PMB2

SDM Domino Bratislava U11, U10: 1.liga SFZ, PMA2, PMA3, PMB2

MŠK Senec U11, U10: PMA1, PMA2, PMB1, PMB2

FK Inter Bratislava U11, U10, U9: 1.liga SFZ, PMA1, PMB1, PMC1

FC ŠTK 1914 Šamorín U11: PMA1, PRSC

MŠK Iskra Petržalka U9: PMC1, PMC2

Súpisky musia obsahovať tieto údaje: meno a priezvisko hráčov, dátum narodenia, číslo RP (registračný preukaz), družstvo.

Súpisky žiadame zaslať na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk,konecny58@centrum.sk

c) Evidencia súpisiek

FK Rača: PMA1, PMA3 – zaevidovaná 2. 8.

d) Zmena hracieho času – súťaž PRMA (jesenná časť)

OŠK Plavecký Štvrtok: NE – 9.30 h

e) Zmena hracieho dňa a času – súťaž PMC2 (skupina A)

ŠK Gajary: SO – 10.00 h

f) Zmeny hracích dní – súťaž PRMA (predzápasy seniorov)

5. kolo: ŠK Gajary – FK v Sološnici, SO 29. 9. o 14.00 h

8. kolo: ŠK Plavecký Mikuláš – FK v Sološnici, SO 20. 10. o 15.00 h

21. kolo: ŠK Gajary – TJ Záhoran Kostolište, SO 25. 5. 2019 o 15.00 h.

g) Zmeny hracích dní – súťaž PRPK (predzápasy seniorov)

4. kolo: GFC Grinava – OŠK Slovenský Grob, SO 22. 9. o 13.30 h

10. kolo: GFC Grinava – ŠK Báhoň, SO 3. 11. o 11.00 h

14. kolo: GFC Grinava – FK Karpaty Limbach, SO 6. 4. 2019 o 14.00 h

21. kolo: TJ Dubová – GFC Grinava, SO 25. 5. 2019 o 14.30 h.

h) Schválená náhradná hracia plocha – súťaž PRMA

OŠK Plavecký Štvrtok: v prípade nepriaznivého počasia, resp. nespôsobilej hlavnej trávnatej plochy – náhradná hracia plocha UT Plavecký Štvrtok.

i) Schválená hracia plocha – ŠK Atletiko Zálesie

KM BFZ dňa 4. 8. 2018 schválila hraciu plochu pre kategóriu prípravka, na ktorej odohrá svoje domáce stretnutia družstvo ŠK Atletiko Zálesie – súťaž PMD U8.

Názov zariadenia: Futbalové ihrisko Zálesie

Rozmery ihriska: 95 x 50 metrov – bránky 3 x 2 metre (4 kusy)

Hracia plocha: prírodný trávnik – položený koberec

Závlaha ihriska: automatická

Šatne a sociálne zariadenie: unimobunky

Adresa ihriska: Ivánska 1, 90028 Zálesie

Štatutárni zástupcovia: Andrej Klimo 0905 528526, Marek Pecucha 0902 759585

j) Súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

Skupina A

T1: ŠK Slovan Bratislava A, NE 9. 9. od 9.00 h – 2 ihriska

T2: FK Inter Bratislava, SO 22. 9. od 9.00 h – 2 ihriská (HP Drieňova ul.)

T3: ŠK Slovan Bratislava A, NE 14. 10. od 9.00 h – 2 ihriská

T4: FC Petržalka A, NE 21. 10. od 9.00 h – 2 ihriska

Skupina B

T2: FK Rača, SO 29. 9. od 10.00 h – 2 ihriská

T3: ŠK Slovan Bratislava B, SO 13. 10. od 9.00 h – 2 ihriská

Skupina C

T1: FKP Dúbravka, SO 8. 9. od 10.00 h – 2 ihriská

T2: FKM Stupava, SO 22. 9. od 9.00 h – 2 ihriská (HP – FK Borinka)

T3: FCL Devínska Nová Ves, NE 7. 10. od 10.00 h – 2 ihriská

T4. MFK Záhorská Bystrica, NE 21. 10. od 9.00 h – 2 ihriská

Skupina D

T1: FK Sološnica, SO 8. 9. od 10.00 h – 2 ihriská

T2: FC Rohožník, SO 22. 9. od 10.00 h – 2 ihriská

T3: ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš, SO 6. 10. od 10.00 h – 2 ihriská

T4: ŠK Lozorno, SO 20. 10. od 12.30 h – 2 ihriská

T5: FK Sološnica, SO 27. 4. 2019 od 10.00 h – 2 ihriská

T6: FC Rohožník, SO 11. 5. 2019 od 10.00 h – 2 ihriská

T7: ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš, NE 26. 5. 2019 od 10.00 h – 2 ihriská

T8: ŠK Lozorno, SO 8. 6. 2019 od 10.00 h – 2 ihriská

Skupina E

T1: TJ Jakubov, NE 9. 9. od 9.30 h – 2 ihriská

T2: OŠK Plav. Štvrtok, NE 23. 9. od 10.00 h – 2 ihriská

T3: TJ Záhoran Kostolište

T4: ŠK Žolík Malacky, SO 20. 10. od 9.30 h – 2 ihriská

T6: TJ Záhoran Kostolište

T8: ŠK Žolík Malacky, SO 8. 6. 2019 od 9.30 h – 2 ihriská

skupina F

T1: PŠC Pezinok, SO 8. 9. od 10.00 h – 2 ihriská

T2: FK Cinemax Doľany, SO 22. 9. od 10.00 h – 2 ihriská

T3: TJ Slovan Viničné, NE 7. 10. od 10.00 h – 2 ihriská

T4: FK Karpaty Limbach, SO 20. 10. od 10.00 h – 2 ihriská

T5: PŠC Pezinok

T6: FK Cinemax Doľany, SO 11. 5. 2019 od 10.00 h – 2 ihriská

T7: TJ Slovan Viničné, SO 26. 5. 2019 od 10.00 h – 2 ihriská

T8. FK Karpaty Limbach, SO 8. 6. 2019 od 10.00 h – 2 ihriská

Skupina G

T1: ŠK Bernolákovo, SO 8. 9. od 9.00 h – 1 ihrisko

T2: OŠK Chorvátsky Grob, NE 23. 9. od 9.00 h – 2 ihriská

T3: Atletiko Zálesie, SO 6. 10. od 10.00 h – 2 ihriská

T4: FK Ivanka, SO 20. 10. od 10.00 h – 2 ihriská

Skupina H

T1: SFC Kalinkovo, SO 8. 9. od 15.00 h – 2 ihriská

T2: TJ Rovinka, SO 22. 9. od 15.00 h – 2 ihriská

T3: OFK Dunajská Lužná, SO 6. 10. od 9.00 h – 2 ihriská

T4: FC ŠTK 1914 Šamorín, NE 21. 10. od 9.00 h – 2 ihriská

Skupina I

T1: FC Petržalka B, SO 8. 9. od 16.00 h – 2 ihriská

T2: MŠK Senec, SO 22. 9. od 14.00 h ihr. Reca – 2 ihriská

T3. ŠKO Miloslavov, SO 6. 10. od 9.00 h – 2 ihriská

T4: ŠK Tomášov – SO 20. 10. od 14.30 h – 2 ihriská

T6: ŠKO Miloslavov, SO 11. 5. 2019 od 9.00 h – 2 ihriská

T8: MŠK Senec, SO 8. 6. od 9.00 h ihr. Reca – 2 ihriská

k) Súťaž PMD U8 – evidencia FK (nenahlásené termíny turnajov)

sk. B – SDM Domino, NMŠK 1922.

Prečítané: 227x