ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 52 ZO DŇA 22. 6. 2018 - ObFZ Bratislava vidiek - doplnená o správu z ISSF
22.06.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 52 ZO DŇA 22. 6. 2018 - ObFZ Bratislava vidiek - doplnená o správu z ISSF

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 52 ZO DŇA 22. 6. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

 

Sekretariát

Správa z ISSF pre klubových manažérov

Prihlášky do súťaže Slovnaft Cup-u je možné zasielať do nedele 24. 6. 2018 do 23.59 h.

ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

 

Oznamuje, že v dňoch 26. 6. až 8. 7. 2018 zastupuje predsedu ObFZ Bratislava – vidiek Miroslava Baxu podpredseda ObFZ Tibor Peller.

Výkonný výbor ObFZ Bratislava – vidiek sa bude konať v pondelok 9. júla 2018 o 17.00 h v sídle BFZ na Súmračnej ul. 27 v Bratislave.

Sekretariát ObFZ Bratislava - vidiek oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie.

Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole "potvrdiť". Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

Ak má FK záujem o dotáciu na ním poriadaný mládežnícky turnaj musí aspoň tri týždne pred termínom turnaja k žiadosti o dotáciu priložiť propozície turnaja.

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia

Uzn. č. 125: Oznamuje, že prihlášky do súťaží riadených ObFZ Bratislava-vidiek pre súťažný ročník 2018/2019 je možné podávať v termíne od 11. 6. 2017 do 25. 6. 2017 do 14.00 h.

Uzn. č. 126: Oznamuje výšku štartovného vkladu pre súťažný ročník 2018/2019 je stanovená nasledovne:

S5V: 300 €

S6V: 170 €

Prihlášky do mládežníckych súťaží sú oslobodené od štartovného vkladu.

Štartovný vklad je potrebné uhradiť do 29. 6. 2018 (smerodajný je dátum pripísania na účet) výhradne vkladom alebo prevodom na účet ObFZ Bravislava-vidiek vedený vo VÚB:

SK1802000000001652432356

Variabilný symbol: 222

Správa pre adresáta: názov FK

Doklad o zaplatení je potrebné do 29. 6. 2018, 23:59 h predložiť na sekretariát ObFZ Bratislava-vidiek, resp. BFZ.

Uzn. č. 131: Upozorňuje kluby prihlasujúce sa do S5V, že v prípade neprihlásenia minimálne jedného mládežníckeho družstva do súťaží (SFZ, BFZ alebo ObFZ Bratislava-vidiek) je klub povinný spolu so štartovným vkladom uhradiť aj poplatok vo výške 100 % zo štartovného vkladu (do 29. 6. 2018). Ak tak nebude účinené, klub bude môcť byť zaradený len do S6V.

Klub, ktorý by podmienku mať počas celého súťažného ročníka zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo nespĺňal už druhú sezónu po sebe, bude môcť byť zaradený len do S6V.

Uzn. č. 133: Schvaľuje výsledky súťaží a oznamuje víťazov:

S5V: TJ Záhoran Kostolište

S6V: FK CINEMAX Doľany

SD4V: ŠK Bernolákovo

Uzn. č. 134: Oznamuje termíny začiatkov súťaží:

S5V: 11. 8. - 12. 8. 2018

S6V: 25. 8. - 26. 8. 2018

SD4V: 25. 8. - 26. 8. 2018

 

Komisia mládeže

a) Prihlášky do súťažného ročníka 2018/2019

Elektronické prihlášky sa podávajú od 11. 6. do 25. 6. (14.00 h).

Presné názvy súťaží: starší žiaci – SZV U15, mladší žiaci – MZV

Súťaže starších a mladších žiakov sú oslobodené od štartovného poplatku.

b) Predbežný termín začiatku súťaží v ročníku 2018/2019

Starší žiaci SZV U15: sobota 25. 8. 2018

Mladší žiaci MZV: sobota 25. 8. 2018

c) Spoločné družstvá mládeže (SP čl.28)

KM oznamuje FK, že dohody o vytvorení spoločného družstva mládeže musia spĺňať všetky náležitosti podľa SP SFZ čl.28 odst.4,5. Dohody je potrebné predložiť v 3 vyhotoveniach riadiacemu orgánu KM ObFZ Bratislava-vidiek, ktorý ich posúdi a následne schvaľuje. Po ich schválení ich riadiaci orgán nechá zaregistrovať na SFZ. Dohody musia byť schválené do 10. 8. 2018 (v súlade so SP SFZ – lehota 15 dní pred začiatkom súťaže).

d) Súťaže BFZ – kategória prípraviek

Elektronické prihlášky družstiev do jednotlivých súťaží prípraviek je potrebné zasielať na ŠTK BFZ v termíne do 30. 6. 2018. Presné názvy súťaží sú uvedené v súčasnom platnom RS BFZ a US BFZ zo dňa 22. 6. 2018. Prípadné informácie Vám podá Ivan Konečný – tel. 0914 173242.

e) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

Komisia rozhodcov a delegátov

ZMENA TERMÍNU Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov: 10. 8. 2018 od 17.00 h v Dome športu na Junáckej ul. v Bratislave. Rozhodcovia sú povinní priniesť lekárske potvrdenie, ktoré bude platiť na celú sezónu súťažného ročníka 2018/2019.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018.

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Prečítané: 402x