ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 51 ZO DŇA 15. 6. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
15.06.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 51 ZO DŇA 15. 6. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 51 ZO DŇA 15. 6. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

 

Sekretariát

Sekretariát ObFZ Bratislava - vidiek oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie.

Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole "potvrdiť". Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

Ak má FK záujem o dotáciu na ním poriadaný mládežnícky turnaj musí aspoň tri týždne pred termínom turnaja k žiadosti o dotáciu priložiť propozície turnaja.

 

Správa z ISSF (16. 4. 13.51)

Matričné profily športovcov a športových odbornikov

V krátkom čase, budúci utorok 24. 4. 2018, bude urobená zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to tak, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa toho sa bude systém k danej osobe „správať“.

Stavy sú:

- AKTÍVNY

- NEAKTÍVNY

- ZRUŠENÁ REGISTRÁCIA

- VYLÚČENÝ

- V ZAHRANIČÍ

Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu „Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF. Pokiaľ bude jeho status iný ako „Aktívny“, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepustí ani do Zápisov o stretnuti a podobne…

Typy profilov:

Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny

Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Agent - členský poplatok = Aktívny

Ak sa osobe zmení jej stav z „Aktívny“ na akýkoľvek iný (toto rieši výhradne matrika SFZ) tak sa rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej profilov (osobných profilov).

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia

Uzn. č. 125: Oznamuje, že prihlášky do súťaží riadených ObFZ Bratislava-vidiek pre súťažný ročník 2018/2019 je možné podávať v termíne od 11. 6. 2017 do 25. 6. 2017 do 14.00 h.

Uzn. č. 126: Oznamuje výšku štartovného vkladu pre súťažný ročník 2018/2019 je stanovená nasledovne:

S5V: 300 €

S6V: 170 €

Prihlášky do mládežníckych súťaží sú oslobodené od štartovného vkladu.

Štartovný vklad je potrebné uhradiť do 29. 6. 2018 (smerodajný je dátum pripísania na účet) výhradne vkladom alebo prevodom na účet ObFZ Bravislava-vidiek vedený vo VÚB:

SK1802000000001652432356

Variabilný symbol: 222

Správa pre adresáta: názov FK

Doklad o zaplatení je potrebné do 29. 6. 2018, 23:59 h predložiť na sekretariát ObFZ Bratislava-vidiek, resp. BFZ.

Uzn. č. 127: Oznamuje predpokladané termíny začiatkov súťaží:

S5V: 18. - 19. 8. 2018

S6V: 1. - 2. 9. 2018

SD4V: 1. - 2. 9. 2018

Uzn. č. 131: Upozorňuje kluby prihlasujúce sa do S5V, že v prípade neprihlásenia minimálne jedného mládežníckeho družstva do súťaží (SFZ, BFZ alebo ObFZ Bratislava-vidiek) je klub povinný spolu so štartovným vkladom uhradiť aj poplatok vo výške 100 % zo štartovného vkladu (do 29. 6. 2018). Ak tak nebude účinené, klub bude môcť byť zaradený len do S6V.

Klub, ktorý by podmienku mať počas celého súťažného ročníka zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo nespĺňal už druhú sezónu po sebe, bude môcť byť zaradený len do S6V.

Uzn. č. 132: Akceptuje vyjadrenie klubu TJ Slávia Ekonóm Bratislava k uzn. č. 130 (zapríčenie neskorého začiatku stretnutia 21. kola SD4V Ekonóm – Cajla z dôvodu nefunkčnosti internetu v areáli štadióna).

 

Disciplinárna komisia

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3:

Uzn.č. 151 - Tomáš NEMČEK 1136830 (S6V- Obecný futbalový klub OFC 014 Vinosady) od 11.6.2018. /10 €/

Uzn.č. 152 - Patrik PHAN 1256802 (S6V- FK Malé Leváre) od 11.6.2018. /10 €/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

Uzn.č. 153 - Igor TURINIČ 1177882 (S5V- TJ Slovan Vištuk) od 11.6.2018. /10 €/

Oznamy:

Uzn.č. 154 - Alexander MATÚŠ 1388890 - lekár družstva (SD4V - MŠK Kráľová pri Senci) - DK neobdržala podrobné písomné stanovisko k uzneseniu č.149 za HNS voči R v stretnutí 21.kola SD4V medzi družstvami ŠK Bernolákovo a MŠK Kráľová pri Senci, konaného dňa 3.6.2018 udeľuje menovanému DS - pozastavenie výkonu funkciu, zákaz vstupu na hráčsku lavičku a zákaz styku s delegovanými osobami na 4 týždne, podľa DP čl.48/1c, 2b, od 4.6.2018, s prerušením podľa čl. 34/7. /5 €/

Uzn.č. 155 - Peter LIĎÁK 1088773 - masér, bezpečnostný manažér (SZV - CFK Pezinok -Cajla) - DK na základe Zápisu o stretnutí udeľuje menovanému za opakované NS voči R v stretnutí 26.kola medzi družstvami CFK Pezinok - Cajla a OŠK Slovenský Grob, konaného dňa 9.6.2018 DS - pokutu vo výške 30 €, podľa DP čl. 48/1a,2a. a čl. 12 /5 €/

Uzn.č. 156 - DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19 za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS - pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu robert.dadykin@gmail.com.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 15.8.2018 o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže

a) Štart hráča bez RP

FC Rohožník: Marek Zajac – RP predložený

b) Víťazi súťaží

SZV U15: FC Slovan Častá

MZV U13: FC Slovan Modra

KM touto cestou víťazom srdečne blahoželá.

c) Návrh na postup do 2. ligy BFZ (SZRL, MZRL)

Podľa SP čl. 14/2 KM navrhuje na postup do 2. ligy BFZ starších a mladších žiakov CFK Pezinok Cajla (v konečnej tabuľke sa umiestnili na 2.mieste). Návrh podlieha schváleniu VV ObFZ Bratislava - vidiek.

d) Prihlášky do súťažného ročníka 2018/2019

Elektronické prihlášky sa podávajú od 11. 6. do 25. 6. 2018 (do 14.00 h).

Presné názvy súťaží: starší žiaci – SZV U15, mladší žiaci – MZV.

Súťaže starších a mladších žiakov sú oslobodené od štartovného poplatku.

e) Súťaže BFZ – kategória prípraviek

Elektronické prihlášky družstiev do jednotlivých súťaží prípraviek je potrebné zasielať na ŠTK BFZ v termíne do 30. 6. 2018. Presné názvy súťaží sú uvedené v súčasnom platnom RS BFZ, prípadné informácie Vám podá Ivan Konečný – tel.č. 0914 173242.

f) Poďakovanie

KM oznamuje FK, že dňom 11. 6. 2018 ukončil svoje dlhoročné funkcionárske pôsobenie v KM ObFZ Bratislava - vidiek p. Stanislav Baxa. KM ObFZ vidiek mu touto cestou ďakuje za jeho prácu a prínos v prospech mládežníckeho futbalu v pôsobnosti ObFZ Bratislava - vidiek.

g) Zmeny v nominácii výberu U11 (roč. 2007)

Jakub Madleňák (Miloslavov) namiesto Lukáš Tomaška (Budmerice);

Matúš Palaj (Malinovo) namiesto Lukáš Livinský (Tomášov);

Michal Repovský (Kráľová) namiesto Oliver Kozics (Tomášov).

h) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

Komisia rozhodcov a delegátov

Mega turnaj SENEC a okolie 16. júna 2018: Bednarčík Martin, David Marek, Michalovič Boris, Polák Marko, Tahotný Peter.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov: 17. 8. 2018 od 17.00 h v Dome športu na Junáckej ul. v Bratislave.

Rozhodcovia sú povinní priniesť lekárske potvrdenie, ktoré bude platiť na celú sezónu súťažného ročníka 2018/2019.

Ďakuje všetkým rozhodcom a delegátom za odvedené výkony a praje príjemné prežitie letného dovolenkového obdobia.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018.

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Prečítané: 391x