ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 50 ZO DŇA 8. 6. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
08.06.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 50 ZO DŇA 8. 6. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 50 ZO DŇA 8. 6. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

 

Sekretariát

Sekretariát ObFZ Bratislava - vidiek oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie.

Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole "potvrdiť". Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Ba-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

Ak má FK záujem o dotáciu na ním poriadaný mládežnícky turnaj musí aspoň tri týždne pred termínom turnaja k žiadosti o dotáciu priložiť propozície turnaja.

V priateľských stretnutiach víťazov súťaží starších žiakov a starších dorastencov OFZ Brno – venkov a OBFZ Bratislava – vidiek na štadióne v Častej v utorok 5. júna zvíťazili naše tímy. Obom našim tímom patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu.

Starší žiaci: FC Slovan Častá – SK Blažovice 4:0 (2:0), 21., 57. a 60. Marek Bielik, 30. Matúš Vrbinkovič. Starší dorast: ŠK Bernolákovo – FC Mokrá-Horákov 3:0 (1:0), 30. Patrik Procházka, 72. Marcus Labuda, 73. Jozef Cserpes.

Súčasťou rozbiehajúcej sa tradície dvojstretnutia bolo aj sedenie členov oboch spriatelených zväzov, na ktorom sa riešili ďalšie spoločné aktivity. Poďakovanie patrí predstaviteľom FC Slovan Častá za bezproblémové zabezpečenie podujatia na kvalitnej úrovni.

Správa z ISSF (16. 4. 13.51)

Matričné profily športovcov a športových odbornikov

V utorok 24. 4. 2018, bola urobená zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to tak, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa toho sa bude systém k danej osobe „správať“.

Stavy sú:

- AKTÍVNY

- NEAKTÍVNY

- ZRUŠENÁ REGISTRÁCIA

- VYLÚČENÝ

- V ZAHRANIČÍ

Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu „Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF. Pokiaľ bude jeho status iný ako „Aktívny“, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepustí ani do Zápisov o stretnuti a podobne…

Typy profilov:

Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny

Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Agent - členský poplatok = Aktívny

Ak sa osobe zmení jej stav z „Aktívny“ na akýkoľvek iný (toto rieši výhradne matrika SFZ) tak sa rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej profilov (osobných profilov).

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia

Uzn. č. 125: Oznamuje, že prihlášky do súťaží riadených ObFZ Bratislava-vidiek pre súťažný ročník 2018/2019 je možné podávať v termíne od 11. 6. 2017 do 25. 6. 2017 do 14.00 h.

Uzn. č. 126: Oznamuje výšku štartovného vkladu pre súťažný ročník 2018/2019 je stanovená nasledovne:

S5V: 300 €

S6V: 170 €

Prihlášky do mládežníckych súťaží sú oslobodené od štartovného vkladu.

Štartovný vklad je potrebné uhradiť do 29. 6. 2018 (smerodajný je dátum pripísania na účet) výhradne vkladom alebo prevodom na účet ObFZ Bravislava-vidiek vedený vo VÚB: SK1802000000001652432356

Variabilný symbol: 222

Správa pre adresáta: názov FK

Doklad o zaplatení je potrebné do 29. 6. 2018, 23:59 h predložiť na sekretariát ObFZ Bratislava-vidiek, resp. BFZ.

Uzn. č. 127: Oznamuje predpokladané termíny začiatkov súťaží:

S5V: 18. - 19. 8. 2018

S6V: 1. - 2. 9. 2018

SD4V: 1. - 2. 9. 2018

Uzn. č. 128: Schvaľuje dohodu klubov o zmene termínu stretnutia:

- 22. kolo SD4V CFK Cajla – Bernolákovo dňa 8. 6. 2018 (piatok!) o 17.00 h.

Uzn. č. 129: Oznamuje hráčov, ktorí nastúpili na stretnutie bez RP:

S5V

- Peter Banzi (Grinava) – RP vo vyžiadaní od 2. 6. 2018;

S6V

- Tomáš Gabaš (Vysoká p/M.) – RP vo vyžiadaní od 2. 6. 2018.

Uzn. č. 130: Žiada klub TJ Slávia Ekonóm Bratislava o vyjadrenie k zapríčineniu neskorého začiatku stretnutia z dôvodu nefunkčnosti internetu v areáli štadióna v stretnutí 21. kola SD4V Ekonóm – Cajla. Vyjadrenie je potrebné poslať na emailovú adresu marian.vass@gmail.com do 12. 6. 2018.

 

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP:

Uzn.č. 146 - Denis ZEMAN 1262846 (S5V- Grinavský futbalový klub 1923) - vylúčený za HNS - vzájomné napadnutie, udretie súpera do tváre v prerušenej hre, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 2b od 4.6.2018 s prerušením podľa čl. 34/7. /10 €/

Uzn.č. 147 - Andrej POLAKOVIČ 1245183 (S5V- ŠK Šenkvice) - vylúčený za HNS -vzájomné napadnutie, udretie súpera do tváre v prerušenej hre, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 2b od 4.6.2018 s prerušením podľa čl. 34/7. /10 €/

Uzn.č. 148 - Dominik BALÁŽ 1337472 (S6V- FK Záhorská Ves) - vylúčený za HNS - surové kopnutie súpera v prerušenej hre. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 2b od 28.5.2018 s prerušením podľa čl. 34/7. /10 €/

Oznamy:

Uzn.č. 149 - Alexander MATÚŠ 1388890 - lekár družstva (SD4V - MŠK Kráľová pri Senci) - DK na základe Zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie voči menovanému za HNS voči R v stretnutí 21.kola SD4V medzi družstvami ŠK Bernolákovo a MŠK Kráľová pri Senci, konaného dňa 3.6.2018 a žiada menovaného o zaslanie podrobného písomného stanoviska k uvedenému do 12.6.2018. Súčasne menovanému udeľuje ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu funkcie až do vyriešenia prípadu, podľa DP čl.43/1, 2a. /5 €/

Uzn.č. 150 - FK Studienka S6V - DK obdržala podrobné písomné stanovisko klubu na základe Uzn. č. 145. Za nedostatočnú Usporiadateľskú službu v stretnutí 20.kola S6V medzi družstvami FK Studienka a FC Malacky B, konaného dňa 26.5.2018 udeľuje DS - pokutu vo výške 30 €, podľa DP čl. 57/1a, 57/2. /10 €/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 13.6.2018 o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže

Oznam pre FK – vekové kategórie pre súťažný ročník 2018/2019

Starší žiaci SZV U15

hráči / chlapci / - narodení od 1. 1. 2004 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky / dievčatá / - narodené od 1. 1. 2004 a mladšie

Upozornenie:

Hráčka, ktorá má striedavý štart (súťaž žiačok + súťaž chlapcov) dňom dovršenia 15. roku veku nesmie už hrať v kategórii chlapcov – platný SP SFZ čl.31.

Hráčka, ktorá hrá len súťaž chlapcov môže po dovršenia 15. roku veku dohrať celý súťažný ročník v kategórii chlapcov.

Mladší žiaci MZV U13

hráči / chlapci / - narodení od 1. 1. 2006 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky / dievčatá / - narodené od 1. 1. 2005 a mladšie (dovršený 6. rok veku)

Podmienky štartu

Platný registračný preukaz (RP), vygenerované členské pre súť. ročník 2018/2019.

a) Zmeny termínov stretnutí

SZV U15 – 26. kolo: Báhoň – Budmerice, ŠT 7. 6. o 17.30 h (Báhoň poplatok 20 €)

MZV – 26. kolo: CFK Cajla – Vištuk, ŠT 7. 6. o 18.00 h.

b) Súťaže BFZ – prípravky

PRPK – 26. kolo: Vinosady – Jablonec, SO 9. 6. o 9.00 h.

c) Výbery ObFZ – účasť na turnajoch

U12 (roč. 2006) – SO 16. 6. medzinárodný turnaj v Senci;

U11 (roč. 2007) – SO 16. 6. medzinárodný turnaj v Senci;

U10 (roč. 2008) – SO 23. 6. medzinárodný turnaj v Lábe.

Nominácie výberov sú zverejnené na stránke ObFZ Bratislava - vidiek a boli zaslané FK a rodičom.

d) Zmeny v nominácii výberu U11 (roč. 2007)

Kamil Kuch (Láb) namiesto Adam Prídený (Kalinkovo);

Timotej Benkovský (Čataj) namiesto Juraj Móro (Malacky);

Michael Marušinec (Kráľová) namiesto Adam Drobec (Ivanka);

Lukáš Varga (Kráľová) namiesto Norbert Salkovič (Ivanka).

e) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

Komisia rozhodcov a delegátov

Ospravedlnenia: Ďurčo 9. 6., Rybecký 10. 6., Olša M. 9. 6. do obeda, Sobolová 9. - 10. 6., Bulik 9. 6., Bednarčík 9. - 10. 6., Huska 10. 6. po obede.

Mega turnaj SENEC: Bednarčík Martin, David Marek, Michalovič Boris, Polák Marko, Tahotný Peter.

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte KRaD.

Ospravedlnenie treba zasielať výlučne na e-mailovú adresu a to najneskôr 10 dní pred MFZ: jozefhlavenka@gmail.com

Upozorňuje R a D na dôsledné vypisovanie zápisu o stretnutí a uvádzanie relevantných údajov a udalostí, ktoré sa stali pred, počas, alebo po stretnutí a zodpovedne kontrolovali platnosť RP pred stretnutím.

Doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia, v prípade, že niektorý s delegovaných osôb sa nedostaví na stretnutie, treba kontaktovať predsedu KRaD.

Doplnenie do adresára:

Rozhodca:

Bednarčík Martin tel.: 0948 095224, e-mail: bednarma@gmail.com

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Ba-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018.

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Prečítané: 302x