ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 49 ZO DŇA 1. 6. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
01.06.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 49 ZO DŇA 1. 6. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 49 ZO DŇA 1. 6. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát

Sekretariát ObFZ Bratislava - vidiek oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie.

Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole "potvrdiť". Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

 

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Ba-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

Ak má FK záujem o dotáciu na ním poriadaný mládežnícky turnaj musí aspoň tri týždne pred termínom turnaja k žiadosti o dotáciu priložiť propozície turnaja.

Správa z ISSF (16. 4. 13.51)

Matričné profily športovcov a športových odbornikov

V krátkom čase, budúci utorok 24. 4. 2018, bude urobená zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to tak, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa toho sa bude systém k danej osobe „správať“.

Stavy sú:

- AKTÍVNY

- NEAKTÍVNY

- ZRUŠENÁ REGISTRÁCIA

- VYLÚČENÝ

- V ZAHRANIČÍ

Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu „Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF. Pokiaľ bude jeho status iný ako „Aktívny“, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepustí ani do Zápisov o stretnuti a podobne…

Typy profilov:

Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny

Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Agent - členský poplatok = Aktívny

Ak sa osobe zmení jej stav z „Aktívny“ na akýkoľvek iný (toto rieši výhradne matrika SFZ) tak sa rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej profilov (osobných profilov).

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia

Uzn. č. 120: Kontumuje stretnutie 20. kola SD4V N. Dedinka – Častá 3:0 kont. v prospech družstva ŠK Nová Dedinka podľa SP čl. 82/1/b (nepricestovanie na stretnutie). Klubu FC Slovan Častá bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta vo výške 200 € podľa RS čl. 3.5 (polovica z poriadkovej pokuty pripadne družstvu ŠK Nová Dedinka).

Uzn. č. 121: Kontumuje stretnutie 20. kola SD4V Ekonóm Bratislava – Budmerice 3:0 kont. v prospech družstva TJ Slávia Ekonóm Bratislava podľa SP čl. 82/1/b (nepricestovanie na stretnutie). Klubu TJ Družstevník Bedmerice bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta vo výške 200 € podľa RS čl. 3.5 (polovica z poriadkovej pokuty pripadne družstvu TJ Slávia Ekonóm Bratislava).

Uzn. č. 122: Súhlasí s dohodami klubov o zmene termínu stretnutia:

- 25. kolo S5V Jablonové – Zohor dňa 2. 6. 2018 o 17.30 h;

- 26. kolo S5V Modra – Jablonové dňa 9. 6. 2018 o 17.30 h;

- 26. kolo S5V Kostolište – Plav. Štvrtok dňa 9. 6. 2018 o 17.00 h.

Uzn. č. 123: Schvaľuje žiadosť o zmenu miesta konania stretnutia:

- 22. kolo SD4V Most p/B. – Budmerice dňa 9. 6. 2018 o 10.00 h, ihr. Malinovo.

Uzn. č. 124: Akceptuje vyjadrenie klubu OFK Vysoká pri Morave k uzn. č. 119 (nedoručenie RP klubu) aj s návrhom riešenia vzniknutej situácie.

Uzn. č. 125: Oznamuje, že prihlášky do súťaží riadených ObFZ Bratislava-vidiek pre súťažný ročník 2018/2019 je možné podávať v termíne od 11. 6. 2017 do 25. 6. 2017 do 14.00 h.

Uzn. č. 126: Oznamuje výšku štartovného vkladu pre súťažný ročník 2018/2019, je stanovená nasledovne:

S5V: 300 €

S6V: 170 €

Prihlášky do mládežníckych súťaží sú oslobodené od štartovného vkladu.

Štartovný vklad je potrebné uhradiť do 30. 6. 2018 (smerodajný je dátum pripísania na účet) výhradne vkladom alebo prevodom na účet ObFZ Bravislava-vidiek vedený vo VÚB:

SK1802000000001652432356

Variabilný symbol: 222

Správa pre adresáta: názov FK

Doklad o zaplatení je potrebné do 29. 6. 2018 23.59 h predložiť na sekretariát ObFZ Bratislava-vidiek, resp. BFZ.

 

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP:

Uzn. č. 137 - Richard PETROVSKÝ 1296602 (S5V- Grinavský futbalový klub 1923) - vylúčený za HNS - kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne, podľa DP čl. 49/1b, 2b od 28. 5. 2018 s prerušením podľa čl. 34/7. /10 €/

Uzn. č. 138 - Igor ŠKEREŇ 1340134 (SD4V- TJ Rovinka) - vylúčený za HNS voči R a následné HNS pri odchode z kabín, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 7 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 2b od 27. 5. 2018 s prerušením podľa čl. 34/7. /5 €/

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3:

Uzn. č. 139 - Michal GRAUS 1211067 (S5V- TJ Slovan Modra) od 28. 5. 2018. /10 €/

Uzn. č. 140 - Michal KRIŽAN 1131205 (S5V- FC Družstevník Budmerice) od 28. 5. 2018. /10 €/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a:

Uzn. č. 141 - Ján OSCITÝ 1118258 (S5V- FC Družstevník Budmerice) od 28. 5. 2018. /10 €/

Uzn. č. 142 - Simon JURČOVIČ 1310167 (S5V- TJ Slovan Vištuk) od 28. 5. 2018. /10 €/

Uzn. č. 143 - Nicolas MACEK 1302018 (SD4V- TJ Rovinka) od 27. 5. 2018. /5 €/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 9 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b:

Uzn. č. 144 - Ivan PAJDLHAUSER 1227475 (S6V- FK v Sološnici) od 28. 5. 2018. /10 €/

Oznamy:

Uzn. č. 145 - FK Studienka S6V - DK na základe správy DS začína disciplinárne konanie voči klubu za nedostatočnú Usporiadateľskú službu v stretnutí 20. kola S6V medzi družstvami FK Studienka a FC Malacky B, konaného dňa 26. 5. 2018 a žiada klub o zaslanie podrobného písomného stanoviska k uvedenému do 5. 6. 2018. /10 €/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 6. 6. 2018 o 15.00 h.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže

Oznam pre FK – vekové kategórie pre súťažný ročník 2018/2019:

Starší žiaci SZV U15

hráči / chlapci / - narodení od 1. 1. 2004 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky / dievčatá / - narodené od 1. 1. 2004 a mladšie

Upozornenie:

Hráčka, ktorá má striedavý štart (súťaž žiačok + súťaž chlapcov) dňom dovršenia 15. roku veku nesmie už hrať v kategórii chlapcov – platný SP SFZ čl.31.

Hráčka, ktorá hrá len súťaž chlapcov môže po dovŕšení 15. roku veku dohrať celý súťažný ročník v kategórii chlapcov.

Mladší žiaci MZV U13

hráči /chlapci/ - narodení od 1. 1. 2006 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky /dievčatá/ - narodené od 1. 1. 2005 a mladšie (dovršený 6. rok veku)

Podmienky štartu

platný registračný preukaz (RP), vygenerované členské pre súť. ročník 2018/2019

Oznam pre FK – družobné stretnutia víťazov súťaží st. žiakov a st. dorastencov

KM oznamuje FK, že v utorok 5. 6. sa na štadióne FC Slovan Častá odohrajú družobné stretnutia víťazov súťaží v kategórii st. žiakov a st. dorastu.

Program

13.00 h – starší žiaci: FC Slovan Častá /ObFZ Bratislava-vidiek/ - SK Blažovice /OFS Brno venkov/;

15.00 h – starší dorast: víťaz SD4V /ObFZ Bratislava-vidiek/ - FC Mokrá-Horákov/Ochoz (OFS Brno venkov).

a) Zmeny termínov stretnutí

SZV U15 – 25. kolo: Modra – Lozorno, SO 2. 6. o 10.00 h.

b) Súťaže BFZ – prípravky

PRMA – 22. kolo: Borinka – Kostolište, SO 2. 6. o 10.30 h (HP Kostolište);

PRPK – 25. kolo: Sv. Jur – Častá, ŠT 31. 5. o 18.00 h;

PRPK - 22. kolo: Grinava – Budmerice, NE 3. 6. o 10.00 h;

PRPK - 26. kolo: PŠC Pezinok B – Budmerice, ŠT 7. 6. o 17.30 h.

c) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

Komisia rozhodcov a delegátov

Ospravedlnenia: Chrupka 2. - 3. 6., Ďurčo do vyriešenia zdravotného stavu, Rybecký 3. 6. a 10. 6., Michalovič 2. 6., Bočák 2. – 3. 6., 2. – 3. 6., Habo 2. - 3. 6., Tahotný 3. 6. do obeda, Olša M. 3. 6. po obede, Sobolová 9. - 10. 6., Bulik 9. 6., Bednarčík 9. - 10. 6.

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte KRaD.

Ospravedlnenie treba zasielať výlučne na e-mailovú adresu a to najneskôr 10 dní pred MFZ: jozefhlavenka@gmail.com

Upozorňuje R a D na dôsledné vypisovanie zápisu o stretnutí a uvádzanie relevantných údajov a udalostí, ktoré sa stali pred, počas, alebo po stretnutí a zodpovedne kontrolovali platnosť RP pred stretnutím.

Doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia, v prípade, že niektorý s delegovaných osôb sa nedostaví na stretnutie, treba kontaktovať predsedu KRaD.

Doplnenie do adresára:

Rozhodca:

Bednarčík Martin tel.: 0948 095224, e-mail: bednarma@gmail.com

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Ba-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018.

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Prečítané: 321x