ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 42 ZO DŇA 13. 4. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
13.04.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 42 ZO DŇA 13. 4. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 42 ZO DŇA 13. 4. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

 

Sekretariát

VV ObFZ Bratislava – vidiek sa bude konať v pondelok 16. 4. 2018 v zasadačke BFZ v Bratislave na Súmračnej 27.

Správa z ISSF – žiadosť o striedavý štart - doplnenie (28. 3. 18)

Doplnili sme v žiadosti o transfér - striedavý štart "tlačítko" (pod východzí a cieľový klub) "zobraz družstvá", kde sa následne zobrazia všetky družstvá daných klubov s uvedeným pohlavím, vekovou úrovňou aj súťažou, kde je družstvo zaradené. Týmto krokom by sa malo ľahšie dohľadať aké družstvá má hlavne materský klub, a či je vôbec možné schváliť takýto striedavý štart.

ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

Dôležité správy z ISSF k novým registračným preukazom (23. 3. 18)

Opakovane pripomíname a ŽIADAME, aby ste žiadosti o preukazy NESCHVALOVALI v čase od 5.00 h do 10.00 h (ráno), nakoľko vtedy sa importujú schválené žiadosti do výroby a Vaše priebežné schvalovania v tomto čase spôsobujú chaos v dodávkach a desiatky zbytočných telefonátov a sťažností.

Okrem toho Vás ŽIADAM, aby ste žiadosti o storno schválenej žiadosti o registračný preukaz nahlasovali VÝHRADNE cez elektronickú podateľňu formulár POMOC a nie telefonicky.

Oddnes telefonické požiadavky nebudeme vôbec riešiť (z dôvodu nedopátratelnosti či ste požiadali alebo nepožiadali o storno, a kedy ste o to žiadali).

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

Týmto Vás informujeme, že z dôvodu húfneho vyžiadania "žiadostí o vydanie nových registračných preukazov", dochádza k omeškaniu distribúcie týchto kariet. Za oneskorené dodávky sa v mene výrobnej a dodávateľskej spoločnosti ospravedlňujeme a prosím o trpezlivosť.

Zároveň chceme upozorniť všetky delegované osoby, aby v zmysle platných noriem, pustili do zápisov hráčov, ktorí majú "žiadosti o vydanie nového RP” - overiteľné v ISSF a schválené matrikárom.

ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia

Uzn. č. 95: Berie na vedomie odhlásenie družstva ŠK Sv. Jur B zo súťaže S5V. Doterajšie výsledky ŠK Sv. Jur B sa rušia a družstvá vyžrebované s ŠK Sv Jur B v ďalšom priebehu súťaže budú mať voľný žreb. Klubu ŠK Sv. Jur bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 500 € v zmysle RS čl. 3.6.

Uzn. č. 96: Kontumuje stretnutie 14. kola SD4V Rovinka – V. Leváre 3:0 kont. v prospech družstva TJ Rovinka podľa SP čl. 82/1/b (nepricestovanie na stretnutie). Klubu TJ Veľké Leváre bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta vo výške 200 € podľa RS čl. 3.5 (polovica z poriadkovej pokuty pripadne družstvu TJ Rovinka).

Uzn. č. 97: Zaúčtovala klubu FK Jablonové poplatok vo výške 100 % zo štartovného, ktorý vyplýva z RS čl. 4.1. Poplatok bude započítaný do najbližšej zbernej faktúry.

Uzn. č. 98: Pre kolíziu termínov nariaďuje odohrať:

- 22. kolo S5V Stupava – Vysoká p/M. dňa 29. 4. 2018 o 14.00 h.

Uzn. č. 99: Oznamuje hráčov, ktorí nastúpili na stretnutia bez RP:

S5V

- Pavol Vydra, Jozef Babuška, Michal Križan, Ján Oscitý, Félix Lovás, Tomáš Figura, Michal Ščibrány, Peter Vrábel, Daniel Jozef, Stanislav Vaňko (Budmerice) – RP vo vyžiadaní od 21. 3. 2018;

- Ľubomír Gabriš (Budmerice) – RP vo vyžiadaní od 23. 3. 2018;

- Dávid Krajčír (Šenkvice) – RP vo vyžiadaní od 28. 3. 2018;

S6V

- Milan Šimkovič (Častá) – RP vo vyžiadaní od 16. 3. 2018;

- Marek Buzek (Malacky B) – RP vo vyžiadaní od 28. 3. 2018;

- celé družstvo OFK OFC 014 Vinosady – RP predložené;

- Branislav Chvíla a Juraj Herda (Sološnica) – RP vo vyžiadaní od 27. 3. 2018;

- Jakub Pavlačič (Stupava) – RP vo vyžiadaní od 27. 3. 2018;

SD4V

- Samuel Machala (Budmerice) – RP vo vyžiadaní od 6. 4. 2018;

- Filip Gajdy (Budmerice) – RP vo vyžiadaní od 21. 3. 2018;

- Kristián Ďuriš (Most p/B.) – RP vo vyžiadaní od 24. 3. 2018.

Uzn. č. 100: Akceptuje vyjadrenie klubu FK CINEMAX Doľany k uzn. č. 94 (nedodržanie limitu na nahranie nominácií družstiev do ISSF pred stretnutím 13. kola S6V Doľany – Sološnica).

Uzn. č. 101: Neobdržala vyjadrenie klubu FK v Sološnici k uzn. č. 94 (nedodržanie limitu na nahranie nominácií družstiev do ISSF pred stretnutím 13. kola S6V Doľany – Sološnica). Upozorňuje FK v Sološnici, že v prípade opakovania uvedeného nedostatku bude klub odstúpený na riešenie DK.

 

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP:

Uzn. č. 88 - Lukáš BREJCHA 1231146 (S5V- ŠK Svätý Jur B) - vylúčený za HNS voči R, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 2b od 8. 4. 2018. /10 €/

Uzn. č. 89 - Richard PŠENKO 1301035 (SD4V- MŠK Kráľová pri Senci) - vylúčený za HNS - udretie súpera do tváre, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 2b od 9. 4. 2018. /5 €/

Uzn. č. 90 - Filip GAJDY 1301861 (SD4V- FC Družstevník Budmerice) - vylúčený za HNS - udretie súpera do tváre, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 2b od 9. 4. 2018. /5 €/

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3:

Uzn. č. 91 - Matúš UVÁČEK 1302196 (SD4V - FC Družstevník Budmerice) od 9. 4. 2018. /5 €/

Oznamy:

Uzn. č. 92 - Šimon ŠTULRAJTER 1329048 (SZV - OŠK Slovenský Grob) - DK na základe odstúpenia KM ObFZ Bratislava - vidiek začína disciplinárne konanie voči menovanému za neoprávnený štart hráča počas pozastavenia výkonu športovej činnosti disciplinárnou sankciou danou Uzn. č. 80 v ÚS č. 40 a žiada klub OŠK Slovenský Grob o zaslanie podrobného písomného stanoviska vo veci do 17. 4. 2018. Súčasne menovanému udeľuje ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti až do vyriešenia prípadu, podľa DP čl.43/1, 2a. /5 €/

Uzn.č. 93 - Daniel ŠČEPÁN 1262540 (S5V- FC Zohor) – DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS a žiadosť zamieta. /10 €/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 18. 4. 2018 o 15.00 h.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže

Oznamy pre FK

KM ObFZ oznamuje FK, že v stredu 18. 4. o 17.00 h sa na štadióne ŠKO Miloslavov odohrá prípravné stretnutie medzi výbermi ObFZ Bratislava - vidiek U11 a ObFZ Bratislava - mesto U11. Nominácia hráčov je v súlade s RS čl.10.3/A zverejnená na stránke ObFZ Bratislava - vidiek, bola zaslaná na FK a rodičom nominovaných hráčov.

Zmeny v nominácii výberu U11:

Bruno Mihalik (zranený) – donominovaný Adam Bandík (TJ Rovinka – brankár);

Ivan Hrebeň (zranený) – donominovaný Jakub Jánoš (OŠK Láb).

a)Kontumácia stretnutia

SZV U15 – 18. kolo: OŠK Slov. Grob – TJ Veľké Leváre 0:3 podľa SP čl.82/f s použitím čl.52/c (Šimon Štulrajter – štart hráča v čase zastavenej činnosti). Prípad odstupuje na doriešenie DK ObFZ Bratislava - vidiek.

b) Zmena hracieho času (kolízia stretnutí)

SZV U15 – 26. kolo: Zohor – Modra, NE 10. 6. o 12.30 h;

MZV U13 – 15. kolo: Žolík Malacky B – Kostolište, UT 1. 5. o 9.00 h.

c) Zmeny termínov stretnutí – dohody FK

MZV U13 – 21. kolo: Rohožník – Modra, SO 19. 5. o 10.30 h.

d) Hráči hrajúci bez RP

SZV U15: FC Záhorská Ves – Juraj Zveřina, Martin Vasko, Patrik Pavol Marguš všetci vo vyžiadaní od 14. 3.

e) Súťaže BFZ – prípravky

PRMA – 15. kolo: Závod – Vysoká, SO 14. 4. o 18.00 h (dohoda FK);

PRMA – 15. kolo: Stupava – V. Leváre, NE 15. 4. o 12.30 h (kolízia);

PRMA – 15. kolo: Borinka – Láb, NE 15. 4. o 14.30 h (kolízia);

PRMA – 21. kolo: V. Leváre – Rohožník, NE 27. 5. o 11.00 h (dohoda FK);

PRMA – 26. kolo: Rohožník – Studienka, SO 9. 6. o 11.00 h (dohoda FK);

PRPK – 15. kolo: Grinava – Jablonec, NE 15. 4. o 15.00 h (dohoda FK);

PRPK – 15. kolo: Sv. Jur – PŠC Pezinok B, ŠT 12. 4. o 17.30 h (dohoda FK);

PRPK – 17. kolo: PŠC Pezinok B – Viničné, PI 26. 4. o 18.00 h (dohoda FK);

PMC2 – 15. kolo: Stupava – Báhoň, NE 15. 4. o 13.30 h (kolízia);

PMC2 – 16. kolo: Malinovo – Rohožník, SO 5. 5. o 11.00 h (dohoda FK);

PMC2 – 14. kolo: Kalinkovo – Rohožník, NE 22. 4. o 14.30 h (zmena hracieho dňa).

f) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka - 22. 5. 2018 o 18.00 h na atletickej dráhe Mladá Garda v Bratislave, Račianska 103.

Ospravedlnenia: Rybecký 14. 4., Habo 21. – 22. 4. Bočák 14. 4.

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte KRaD.

Ospravedlnenie treba zasielať výlučne na e-mailovú adresu a to najneskôr 10 dní pred MFZ: jozefhlavenka@gmail.com

Upozorňuje R a D na dôsledné vypisovanie zápisu o stretnutí a uvádzanie relevantných údajov a udalostí, ktoré sa stali pred, počas, alebo po stretnutí a zodpovedne kontrolovali platnosť RP pred stretnutím.

Doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia, v prípade, že niektorý s delegovaných osôb sa nedostaví na stretnutie, treba kontaktovať predsedu KRaD.

Doplnenie do adresára:

Rozhodcovia:

Michalovič Boris tel. 0911 250482, e-mail: Borko111@gmail.com

Sobolová Lenka tel. 0944 328232, e-mail: lenkasobolova@azet.sk

Šabiková Eva tel. 0911 078178, e-mail: sabikova.eva@gmail.com

Delegáti:

Hlavenka Jozef tel. 0908 764944, e-mail: jozefhlavenka@gmail.com

Polák Pavol tel. 0918 430189, e-mail: pavolpolak01@gmail.com

Stanislav Milan tel. 0908 035988, e-mail: stanislav.milan@gmail.com

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Ba-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018.

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Prečítané: 261x