ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 37 ZO DŇA 9. 3. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
09.03.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 37 ZO DŇA 9. 3. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 37 ZO DŇA 9. 3. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

 

Sekretariát

Oznam z ISSF pre všetkých športových odborníkov (tréneri, rozhodcovia, delegáti a pod.) – 8. 3. 15.54

Naliehavo žiadame všetkých športových odborníkov (tréneri, rozhodcovia, delegáti a podobne) aby v žiadnom prípade neposielali opätovne žiadosti o zápis podnikania športového odborníka na Sekciu športu - Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pokiaľ sa jedná o nasledovné prípady:

a) ak sa nachádzajú vo zverejnenom zozname športových odborníkov na webovom sídle ministerstva ( http://www.minedu.sk/data/files/7846_zoznampodnikatelov.xls ), nakoľko ide o duplicitnú (a teda bezpredmetnú) žiadosť,

b) ak majú platnú živnosť v oblasti činnosti športových odborníkov (trénerov, rozhodcov, masérov a pod.) s jej začiatkom pred 1. januárom 2016, nakoľko podnikajú ďalej podľa živnostenského zákona až do uplynutia platnosti živnosti (a nepotrebujú podnikať podľa zákona o športe),

c) ak podnikajú v činnosti športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby (s.r.o. a pod.), nakoľko toto nie je podnikanie športového odborníka podľa zákona o športe (toto je potrebné riešiť cez obchodný register).

Vo všetkých troch uvedených prípadoch budú prijaté žiadosti založené do spisu bez odpovede, nakoľko duplicitné podávanie žiadostí spôsobuje kapacitný a informačný kolaps procesov. Aj bez tohto problému je vybavovacia doba novej žiadosti (nie duplicitnej) o zápis podnikania športového odborníka viac ako dva mesiace.

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

 

Na volené funkcie boli delegátmi konferencie 12. 12. 2017 zvolení:

VV ObFZ Bratislava-vidiek:

Miroslav Baxa – predseda, 0911 014593, baxa.miroslav001@gmail.com

Tibor Peller – podpredseda, 0907 751739, peller66@gmail.com

Ing. Milan Vorčák – podpredseda, 0905 442486, mvorcak@promiprojekt.sk

Jaroslav Ferenčák - 0907 130824, tj.jakubov@gmail.com

Ľuboš Havránek - 0918 411180, lubottcs@gmail.com

Dušan Petráš - 0918 708217, dusan.petras@engie.com

Predseda KRaD ObFZ Bratislava-vidiek a zároveň člen VV ObFZ:

Jozef Hlavenka - 0908 764944, jozefhlavenka@gmail.com

Predseda Revíznej komisie ObFZ Bratislava-vidiek:

Ing. Kamil Kyselica, 0940 642706, kkyselica@gmail.com

Predseda Odvolacej komisie ObFZ Bratislava-vidiek:

Anton Herhonek - 0903 266816, aherhonek@atlas.sk

 

Zmena telefónneho čísla: Predseda RK ObFZ Bratislava – vidiek: Ing. Kamil Kyselica – m: 0940 642706

Zmena telefónneho čísla: ISSF manažér / vedúci prípraviek FK Slovan Ivanka pri Dunaji: Marian Kostolanský – m: 0910 993966

Oprava chybného mejlu v Rozpise súťaží 2017/2018: Ing. Miloš Sládeček (ŠK. Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave) – msladecek67@gmail.com

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia

Uzn. č. 79: Oznamuje, že aktív klubov sa pred jarnou časťou sezóny neuskutoční. Kluby budú zo strany ŠTK informované prostredníctvom emailovej správy na kontaktné emailové adresy uvedené v prihláškach do súťaží.

Uzn. č. 80: Oznamuje zmenu HČ družstva ŠK Bernolákovo v súťaži SD4V:

- sobota, ÚHČ

Uzn. č. 81: Schvaľuje dohodu klubov o zmene termínu stretnutia:

- 17. kolo S5V Plav. Štvrtok – Jablonové dňa 30. 3. 2018 (piatok) o 10.30 h;

- 22. kolo S5V Kostolište – Láb dňa 8. 5. 2018 o 17.30 h.

Uzn. č. 82: Schvaľuje žiadosť ŠK Plavecký Štvrtok - OFK Vysoká pri Morave o možnosť odohrať stretnutie 15. kola S5V Pl. Štvrtok – Grinava v prípade nepriaznivého počasia na UT v Plaveckom Štvrtku.

 

Komisia mládeže

a) Zmena termínu stretnutia

SZV U15 – 16. kolo: FC Rohožník – ŠK Báhoň, SO 24. 3. o 14.00 h.

b) Dohrávka stretnutia

MZV – 12. kolo: Záhoran Kostolište – Slovan Vištuk, SO 17. 3. o 11.00 h.

c) Súťaže BFZ – prípravky

PRMA – 20. kolo: Jakubov – Studienka 24. 5. o 18.00 h;

PRMA – 22. kolo: Jakubov – Zohor 3. 6. o 15.00 h.

d) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje všetkým rozhodcom, že zimný seminár sa uskutoční v piatok 9. marca 2018 v Aule Domu športu v Bratislave na Junáckej ul. 6 (pri Poluse). Pozvánka s programom seminára bola zaslaná emailovou poštou. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pôsobenia v jarnej časti 2018.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Ba-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia /zimné registračné obdobie bez obmedzenia/ skončilo dňom 31.1. 2018. Termín žiadosti o prestup zo zahraničia bolo možné podať len do 31.1.2018.

Žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ možno podávať do 31. marca 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Prečítané: 164x