ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 20 ZO DŇA 10. 11. 2017  ObFZ Bratislava – vidiek
10.11.2017, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 20 ZO DŇA 10. 11. 2017 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 20 ZO DŇA 10. 11. 2017

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát

Oznamuje:

Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Bratislava - vidiek na svojom zasadnutí dňa 28. septembra 2017 stanovil termín konania volebnej konferencie na 12. decembra 2017. Volebná konferencia sa uskutoční o 18. hodine v Dome športu na Junáckej ulici č. 6 v Bratislave.

V zmysle Článku III. bod 8. c), Stanov ObFZ Bratislava-vidiek, konferencia volí predsedu ObFZ, členov Výkonného výboru ObFZ (5), predsedu revíznej komisie a delegátov na konferenciu Bratislavského futbalového zväzu.

Riadni členovia môžu predkladať návrhy svojich nominantov na volené funkcie volebnej komisii písomnou formou, alebo elektronicky na sekretariát ObFZ Bratislava – vidiek, Súmračná 27, Bratislava, v termíne do 27. novembra 2017 do 14.00 h. Na návrhy doručené na sekretariát zväzu po stanovenom termíne a čase, volebná komisia nebude prihliadať.

 

Pozvánka na Konferenciu ObFZ Bratislava – vidiek

Výkonný výbor ObFZ Bratislava – vidiek Vás pozýva na Konferenciu ObFZ Bratislava – vidiek, ktorá sa uskutoční dňa 12. decembra 2017 o 18.00 h v Aule Domu športu v Bratislave na Junáckej ul. č. 6 s nasledovným programom:

Program Konferencie ObFZ Bratislava - vidiek

1. Otvorenie a privítanie hostí.

2. Schválenie programu konferencie a vyhlásenia, že konferencia bola zvolaná v zmysle platných stanov.

3. Voľba mandátovej komisie, voľba volebnej komisie, voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4. Správa o činnosti ObFZ Bratislava - vidiek od poslednej konferencie.

5. Správa mandátovej komisie.

6. Správa revíznej komisie.

7. Prerokovanie a schválenie úpravy Stanov ObFZ Bratislava - vidiek.

8. Voľby: predsedu ObFZ, 5 členov výkonného výboru a zároveň predsedu komisie rozhodcov a delegátov, predsedu revíznej komisie a členov revíznej komisie, voľba predsedu a členov odvolacej komisie. Voľba delegátov na konferenciu BFZ v zmysle kľúča stanoveného podľa platných stanov BFZ.

9. Diskusia.

10. Správa volebnej komisie.

11. Schválenie uznesenia.

12. Záver.

V zmysle platných stanov sa majú právo zúčastniť riadni členovia ObFZ Bratislava – vidiek s hlasovacím právom (zástupcovia futbalových klubov v počte 1 osoba).

Riadni členovia môžu predkladať návrhy svojich nominantov na volené funkcie volebnej komisii písomnou formou, alebo elektronicky na sekretariát ObFZ Bratislava – vidiek, Súmračná 27, Bratislava, v termíne do 27. novembra 2017 do 14.00 h. Na návrhy doručené na sekretariát zväzu po stanovenom termíne a čase, volebná komisia nebude prihliadať.

Za VV ObFZ Bratislava – vidiek Miroslav Baxa v.r., predseda ObFZ Bratislava – vidiek

 

Zoznam riadnych členov ObFZ Bratislava – vidiek s hlasovacím právom

OKRES MALACKY (23)

Borinka FK

Gajary ŠK

Jablonové FK

Jakubov TJ Záhoran

Kostolište TJ Záhoran

Kuchyňa FK

Láb OŠK

Lozorno ŠK

Malacky FC

Malacky ŠK Žolík

Malé Leváre FK

Pernek TJ NV

Plavecký Mikuláš ŠK Záhorák

Plavecký Štvrtok ŠK - Vysoká pri Morave OFK

Rohožník FC

Sološnica FK v

Studienka FK

Stupava FKM

Veľké Leváre TJ

Vysoká pri Morave OFK

Záhorská Ves FK

Závod ŠK

Zohor FC

OKRES SENEC (20)

Bernolákovo ŠK

Blatné Družstevník FK

Čataj ŠK

Dunajská Lužná OFK

Hamuliakovo ŠK

Hrubý Šúr TJ

Chorvátsky Grob OŠK

Igram ŠK

Ivanka pri Dunaji Slovan FK

Kalinkovo SFC

Kaplna ŠK

Kráľová pri Senci MŠK

Malinovo TJ

Miloslavov ŠKO

Most pri Bratislave FK Slovan

Nová Dedinka ŠK

Rovinka TJ

Senec MŠK

Šamorín - Hamuliakovo FK

Tomášov ŠK

OKRES PEZINOK (17)

Báhoň ŠK

Budmerice FC Družstevník

Častá FC Slovan

Doľany Cinemax FK

Dubová Futbalový klub

Grinavský futbalový klub1923

Jablonec ŠFK Prenaks

Limbach Karpaty FK

Modra FC Slovan

Pezinok - Cajla CFK

Pezinok PŠC

Slovenský Grob OŠK

Svätý Jur ŠK

Šenkvice ŠK

Viničné Slovan

Vinosady OFC 014

Vištuk Slovan

 

Sekretariát ObFZ vyzýva zástupcov futbalových klubov ObFZ, ktorí majú vo svojom prostredí funkcionára, ktorý sa zaslúžil o rozvoj futbalu v klube alebo našej oblasti, či regióne a  dožil sa (dožíva) v roku 2017 významného životného jubilea, aby svoje návrhy na ocenenie oznámili e-mailom alebo písomne na sekretariát ObFZ najneskôr do 24. 11. 2017 so sprievodným textom.

Oznam pre klubových manažérov: Kredit v eshope je potrebné vyčerpať do 31. 12. 2017 (ideálne by bolo do konca novembra 2017). Karty Slovnaftu na PHM budú zablokované 15. 12. 2017.

Agendu predsedu Komisie rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava – vidiek je VV ObFZ Bratislava – vidiek dočasne poverený vykonávať Jozef Hlavenka.

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

Športovo-technická komisia

Uzn. č. 73: Kontumuje stretnutie 11. kola SD4V Rovinka – Láb podľa SP čl. 82/1/g (pokles počtu hráčov pod sedem) v prospech družstva TJ Rovinka. Výsledok 9:0 dosiahnutý v stretnutí ponecháva v platnosti podľa SP čl. 11/3.

Uzn. č. 74: Vylučuje družstvo OŠK Láb zo súťaže SD4V. Výsledky družstva sa anulujú a družstvá vyžrebované s OŠK Láb budú mať voľný žreb. Klubu OŠK Láb bude do zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 300 € v zmysle RS čl. 3.6.

Uzn. č. 75: Schvaľuje dohody klubov o zmene termínu stretnutia:

- 12. kolo S5V Láb – Jablonec dňa 18. 11. 2017 o 13.00 h;

- 10. kolo S6V Studienka – Vinosady dňa 11. 11. 2017 o 13.30 h.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP:

Uzn. č. 60 - Marek GATYÁŠ 1328483 (SZV - FC Slovan Modra) - vylúčený za vzájomné napadnutie so súperom v stretnutí 2. kola SZV medzi družstvami FC Slovan Modra a TJ Veľké Leváre, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 49/1a,2a od 1.11.2017 (5 €).

Uzn. č. 61 - Boris POLÁK 1339156 (SZV - TJ Veľké Leváre) - vylúčený za vzájomné napadnutie so súperom v stretnutí 2. kola SZV medzi družstvami FC Slovan Modra a TJ Veľké Leváre, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 49/1a,2a od 1. 11. 2017 (5 €).

Uzn. č. 62 - Radoslav BULEJČÍK 1071459 (S5V - FC Družstevník Budmerice) - vylúčený za HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 46/1a, 46/2 od 6. 11. 2017 (10 €).

Uzn. č. 63 - Peter LEBR 1216808 (S6V - FK Záhorská Ves) - vylúčený za HNS voči AR1, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 5. 11. 2017, s prerušením počas trvania zimnej prestávky, podľa čl. 34/7 (10 €).

Uzn. č. 64 - Tomáš KOLARČÍK 1202635 (S6V - OFK Vysoká pri Morave) - vylúčený za HNS voči R, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 8 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 48/2b, 36/2a od 5. 11. 2017, s prerušením počas trvania zimnej prestávky, podľa čl. 34/7 (10 €).

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3:

Uzn. č. 65 – Sebastián TÁBORA 1116149 (S5V- Grinavský futbalový klub 1923) od 6. 11. 2017 (10 €).

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstr. stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a:

Uzn. č. 66 - Ivan PAJDLHAUSER 1227475 (S6V - FK v Sološnici) od 6. 11. 2017 (10 €).

Uzn. č. 67 - Matúš TOMÁŠEK 1234394 (S6V - FK Záhorská Ves) od 5. 11. 2017 (10 €).

Oznamy:

Uzn. č. 68 - OŠK Láb - SD4V - DK obdržala podrobné písomné stanovisko klubu k Uzn. č. 53 a za narušenie regulárnosti súťaže (zapožičanie hráčov) v stretnutí 8. kola SD4V medzi družstvami OŠK Láb a MŠK Kráľová pri Senci udeľuje DS - pokutu vo výške 100 €, podľa DP čl. 12/6 (5 €).

Uzn. č. 69 - MŠK Kráľová pri Senci - SD4V - DK obdržala podrobné písomné stanovisko klubu k Uzn. č. 54 a za narušenie regulárnosti súťaže (zapožičanie hráčov) v stretnutí 8. kola SD4V medzi družstvami OŠK Láb a MŠK Kráľová pri Senci udeľuje DS - pokutu vo výške 100 €, podľa DP čl. 12/6 (5 €).

Uzn. č. 70 - Michal TOMAN 1154719 - rozhodca - DK neobdržala podrobné písomné stanovisko menovaného k Uzn. č. 55 vo veci narušenie regulárnosti súťaže (zapožičanie hráčov) v stretnutí 8. kola SD4V medzi družstvami OŠK Láb a MŠK Kráľová pri Senci a udeľuje menovanému za administratívne pochybenie delegovanej osoby DS - zákaz výkonu funkcie na 12 mesiacov, podľa DP čl. 63/1c a 63/2c od 3. 11. 2017 a pokutu vo výške 50 €, podľa DP čl. 12/1,2,7 splatnú do 24. 11. 2017 na účet ObFZ Bratislava - vidiek.

Uzn. č. 71 - Peter HUSKA 1175036 - rozhodca - DK obdržala podrobné písomné stanovisko menovaného k Uzn. č. 58 vo veci incidentu v stretnutí 2. kola SZV medzi družstvami FC Slovan Modra a TJ Veľké Leváre, vzájomné napadnutie, po ktorom bola hráčom udelená ČK a udeľuje menovanému za administratívne pochybenie delegovanej osoby DS - zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa DP čl. 63/1b, 63/2b od 10. 11. 2017 a pokutu vo výške 20 €, podľa DP čl. 12/1,2,7 splatnú do 24. 11. 2017 na účet ObFZ Bratislava - vidiek.

Uzn. č. 72 - Richard PŠENKO 1301035 (SD4V - MŠK Kráľová pri Senci) - DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku DS menovaného a žiadosť zamieta (5 €).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 15. 11. 2017 o 15.00 h.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže

a) Súťaž SZV U15 – stretnutie 12. kola TJ Veľké Leváre – FK Záhorská Ves

KM obdržala stanovisko TJ Veľké Leváre vo veci fyzického napadnutia tajomníka a zároveň vedúceho družstva starších žiakov FK Záhorská Ves vo vestibule štadióna TJ Veľké Leváre po skončení stretnutia 12. kola medzi TJ Veľké Leváre – FK Záhorská Ves hraného dňa 28. 10. Na základe rozporu v stanoviskách TJ Veľké Leváre a FK Záhorská Ves odstupuje prípad na doriešenie DK ObFZ Bratislava - vidiek.

b) Termín dohrávky – súťaž MZV 12. kolo (nehralo sa pre nepriaznivé počasie)

Kostolište – Vištuk NE 19. 11. o 11.30 h.

c) Kontumácia stretnutia – súťaž MZV

13. kolo: FC Rohožník – TJ Záhoran Kostolište 0:3 kont. v súlade so SP čl.82/a, TJ Záhoran Kostolište sa priznávajú 3 body a skóre 3:0 do tabuľky. FC Rohožník bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta 100 € (RS čl.3.5), z uvedenej pokuty prináleží 50 % TJ Záhoran Kostolište pri dodržaní podmienok uvedených v čl.3.5 RS. Za porušenie SP čl.53/1 (svojvoľné preloženie stretnutia na inú a neschválenú plochu) odstupuje KM FC Rohožník na doriešenie DK ObFZ Bratislava-vidiek.

d) ZHL prípravky

KM ObFZ Bratislava - vidiek oznamuje FK, že sa pripravuje 2. ročník ZHL prípraviek o Putovný pohár predsedu ObFZ Bratislava - vidiek. Stretnutia sa odohrajú v ŠH pri ZŠ Bernolákovo – Komenského ul. č. 3. ZHL je pre kategóriu U11 (ročník 2007 a mladší).

Prihlášky: cez ISSF ako všeobecný podnet na KM ObFZ Bratislava - vidiek, kde uvediete prihlásené družstvo, osobu zodpovednú za družstvo (telefón, mail).

Termín prihlásenia: 7. 11. boli prihlášky uzavreté.

Štartovné: 100 € je potrebné uhradiť na účet ObFZ Bratislava vidiek – č. účtu IBAN: SK18 0200 0000 0016 5243 2356. Doklad o úhrade štartovného doručte na sekretariát ObFZ Bratislava - vidiek.

Termíny stretnutí: nedeľa 3. 12., nedeľa 10. 12., sobota 17. 12. 2017

nedeľa 14. 1., nedeľa 21. 1., nedeľa 28. 1. 2018

nedeľa 4. 2., nedeľa 11. 2., sobota 17. 2., nedeľa 25. 2. 2018 (finále)

Systém: celodenné turnaje od 9.00 – do 16.00 h.

Propozície budú zaslané účastníkom po uzavretí prihlášok.

e) Evidencia prihlášok na ZHL prípraviek

FC Slovan Modra – štartovné uhradené

OŠK Chorvátsky Grob A – štartovné uhradené

OŠK Chorvátsky Grob B – štartovné uhradené

ŠK Šenkvice – zaslať doklad o úhrade štartovného

FK Slovan Ivanka U10 – zaslať doklad o úhrade štartovného

FK Slovan Ivanka B – zaslať doklad o úhrade štartovného

MŠK Senec – zaslať doklad o úhrade štartovného

SFC Kalinkovo – zaslať doklad o úhrade štartovného

ŠK Nová Dedinka – štartovné uhradené

ŠK Bernolákovo – zaslať doklad o úhrade štartovného

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava-vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, telefón: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, telefón: 0908 764944.

KR upozorňuje R, že v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 končí platnosť niektorých RP hráčov. Z toho dôvodu Vás žiada, aby ste zodpovedne kontrolovali ich platnosť pred stretnutím.

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta.

KR upozorňuje R a D na dôsledné vypisovanie zápisu o stretnutí a uvádzanie relevantných údajov (lekár, vedúci mužstva, hlavný usporiadateľ) a udalostí, ktoré sa stali pred, počas, alebo po stretnutí.

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

Ospravedlnenia: David 11. – 12. 11., Tahotný 11. 11., Bulík 11. 11.

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením možno podávať do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Prečítané: 325x