ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 19 ZO DŇA 3. 11. 2017  ObFZ Bratislava – vidiek
03.11.2017, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 19 ZO DŇA 3. 11. 2017 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 19 ZO DŇA 3. 11. 2017

ObFZ Bratislava – vidiek

 

Sekretariát

Oznamuje:

Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Bratislava - vidiek na svojom zasadnutí dňa 28. septembra 2017 stanovil termín konania volebnej konferencie na 12. decembra 2017. Volebná konferencia sa uskutoční o 17. hodine v Dome športu na Junáckej ulici č. 6 v Bratislave.

V zmysle Článku III. bod 8. c), Stanov ObFZ Bratislava-vidiek, konferencia volí predsedu, členov Výkonného výboru ObFZ (5), predsedu revíznej komisie a delegátov na konferenciu Bratislavského futbalového zväzu.

Riadni členovia môžu predkladať návrhy svojich nominantov na volené funkcie volebnej komisii písomnou formou, alebo elektronicky na sekretariát ObFZ Bratislava – vidiek, Súmračná 27, Bratislava, v termíne do 27. novembra 2017 do 14.00 h. Na návrhy doručené na sekretariát zväzu po stanovenom termíne a čase, volebná komisia nebude prihliadať.

Oznam pre klubových manažérov: Kredit v eshope je potrebné vyčerpať do 31. 12. 2017 (ideálne by bolo do konca novembra 2017). Karty Slovnaftu na PHM budú zablokované 15. 12. 2017.

Agendu predsedu Komisie rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava – vidiek je VV ObFZ Bratislava – vidiek dočasne poverený vykonávať Jozef Hlavenka.

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia

Uzn. č. 69: Obojstranne kontumuje stretnutie 8. kola SD4V Láb – Kráľová p/S. podľa SP čl. 82/1/f v náväznosti na SP čl. 52/e (neoprávnené štarty hráčov). Obom družstvám sa priznáva pasívne skóre 0:3 bez priznania bodov podľa SP čl. 11/4. Prípad odstupuje na riešenie DK.

Uzn. č. 70: Kontumuje stretnutie 12. kola S5V Modra – Sv. Jur B podľa SP čl. 82/1/g (pokles počtu hráčov pod sedem) v prospech družstva FC Slovan Modra. Výsledok 5:0 dosiahnutý v stretnutí ponecháva v platnosti podľa SP čl. 11/3.

Uzn. č. 71: Kontumuje stretnutie 10. kola S6V Doľany – Pernek podľa SP čl. 82/1/g (pokles počtu hráčov pod sedem) v prospech družstva FC CINEMAX Doľany. Výsledok 4:0 dosiahnutý v stretnutí ponecháva v platnosti podľa SP čl. 11/3.

Uzn. č. 72: Nariaďuje odohrať stretnutia odložené pre poveternostnú výstrahu SHMÚ nasledovne:

S5V

- 12. kolo S5V Kostolište – Vištuk dňa 19. 11. 2017 o 13.30 h;

- 12. kolo S5V Plav. Mikuláš – Budmerice dňa 19. 11. 2017 o 13.30 h;

- 12. kolo S5V Zohor – Jablonové dňa 19. 11. 2017 o 13.30 h;

- 12. kolo S5V Šenkvice – Grinava dňa 19. 11.2017 o 13.30 h;

- 12. kolo S5V Láb – Jablonec dňa 19. 11. 2017 o 13.30 h;

S6V

- 10. kolo S6V Dubová – M. Leváre dňa 12. 11. 2017 o 13.30 h;

- 10. kolo S6V Vysoká p/M. – Častá dňa 12. 11. 2017 o 13.30 h;

- 10. kolo S6V Studienka – Vinosady dňa 12. 11. 2017 o 13.30 h;

- 10. kolo S6V Stupava – Malacky B dňa 12. 11. 2017 o 13.30 h;

SD4V

- 10. kolo SD4V CFK Cajla – Ekonóm dňa 11. 11. 2017 o 11.00 h;

- 10. kolo SD4V Láb – Veľké Leváre dňa 12. 11. 2017 o 11.00 h;

- 10. kolo SD4V Kráľová p/S. – Bernolákovo dňa 12. 11. 2017 o 11.00 h.

 

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP:

Uzn. č. 50 – Marek GATYÁŠ 1328483 (SZV - FC Slovan Modra) - vylúčený za vzájomné napadnutie so súperom v stretnutí 2. kola SZV medzi družstvami FC Slovan Modra a TJ Veľké Leváre. DK žiada klub o zaslanie podrobného písomného stanoviska k uvedenému incidentu do 7. 11. 2017. DK zároveň podľa čl. 43/1, 2a a čl. 43/4 DP ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu činnosti až do rozhodnutia DK (5 €).

Uzn. č. 51 – Boris POLÁK 1339156 (SZV - TJ Veľké Leváre) - vylúčený za vzájomné napadnutie so súperom v stretnutí 2. kola SZV medzi družstvami FC Slovan Modra a TJ Veľké Leváre. DK žiada klub o zaslanie podrobného písomného stanoviska k uvedenému incidentu do 7. 11 .2017. DK zároveň podľa čl. 43/1, 2a a čl. 43/4 DP ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu činnosti až do rozhodnutia DK (5 €).

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a:

Uzn. č. 52 – Michal ZEMAN 1151737 (S6V - FK Záhorská Ves) od 29. 10. 2017 (10 €).

Oznamy:

Uzn. č. 53 – OŠK Láb – SD4V – DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu OŠK Láb za narušenie regulárnosti súťaže (zapožičanie hráčov) a porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ v stretnutí 8. kola SD4V medzi družstvami OŠK Láb a MŠK Kráľová p/S. a žiada klub o zaslanie podrobného písomného stanoviska k uvedenému do 7. 11. 2017 (5 €).

Uzn. č. 54 – MŠK Kráľová pri Senci - SD4V - DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu MŠK Kráľová pri Senci za narušenie regulárnosti súťaže (zapožičanie hráčov) a porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ v stretnutí 8. kola SD4V medzi družstvami OŠK Láb a MŠK Kráľová p/S. a žiada klub o zaslanie podrobného písomného stanoviska k uvedenému do 7. 11. 2017 (5 €).

Uzn. č. 55 – Michal TOMAN 1154719 - rozhodca - DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči menovanému vo veci narušenie regulárnosti súťaže (vzájomné zapožičanie si hráčov) a administratívne pochybenie delegovanej osoby v stretnutí 8. kola SD4V medzi družstvami OŠK Láb a MŠK Kráľová pri Senci a žiada menovaného o zaslanie podrobného písomného stanoviska k uvedenému do 7. 11. 2017.

Uzn. č. 56 - Matej PAJDLHAUSER 1395846 - vedúci družstva (S6V - FK v Sološnici) - DK na základe odstúpenia ŠTK udeľuje menovanému za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 9. kola S6V medzi družstvami FK Malé Leváre a FK v Sološnici konaného dňa 22. 10. 2017 DS - pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa DP čl. 53/1, 53/3b od 3. 11. 2017, s prerušením podľa čl. 34/7 (10 €).

Uzn. č. 57 - Ivan PAJDLHAUSER 1227475 - kapitán (S6V - FK v Sološnici) - DK na základe odstúpenia ŠTK udeľuje menovanému za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 9. kola S6V medzi družstvami FK Malé Leváre a FK v Sološnici konaného dňa 22. 10. 2017 DS - pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa DP čl. 53/1, 53/3b od 3. 11. 2017, s prerušením podľa čl. 34/7 (10 €).

Uzn. č. 58 – Peter HUSKA 1175036 - rozhodca - DK žiada menovaného o zaslanie podrobného písomného stanoviska k incidentu v stretnutí 2. kola SZV medzi družstvami FC Slovan Modra a TJ Veľké Leváre, vzájomné napadnutie, po ktorom bola hráčom udelená ČK, nakoľko popis priestupkov uvedených v Zápise o stretnutí nie je v súlade s PF a DP.

Uzn. č. 59 – Ivan KONEĆNÝ 1318456 - predseda KM ObFZ Bratislava - vidiek - DK obdržala od menovaného podnet na disciplinárnu komisiu k incidentu v stretnutí 2. kola SZV medzi družstvami FC Slovan Modra a TJ Veľké Leváre, vzájomné napadnutie, po ktorom bola hráčom udelená ČK. DK žiada menovaného o zaslanie podrobného písomného stanoviska k uvedenému, nakoľko popis priestupkov uvedených v podnete nie je v súlade s PF a DP.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 8. 11. 2017 o 15.00 h.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže

a) Súťaž SZV U15 – stretnutie 12. kola TJ Veľké Leváre – FK Záhorská Ves

KM obdržala stanovisko FK Záhorská Ves vo veci fyzického napadnutia tajomníka a zároveň vedúceho družstva starších žiakov FK Záhorská Ves vo vestibule štadióna TJ Veľké Leváre po skončení stretnutia 12. kola TJ Veľké Leváre – FK Záhorská Ves hraného dňa 28. 10. 2017. Na základe uvedeného žiada TJ Veľké Leváre o zaslanie písomného stanoviska k predmetnej udalosti. V písomnom stanovisku žiadame uviesť, ako bola zabezpečená US, dôvody neoznačenia US farebnými vestami, meno diváka, ktorý fyzicky napadol funkcionára hostí (má ísť o blízkeho príbuzného hráča TJ Veľké Leváre Borisa Poláka). Písomné stanovisko je potrebné zaslať do 7. 11. 2017 cez ISSF systém na Komisiu mládeže ObFZ Bratislava - vidiek.

b) Termín dohrávky – súťaž MZV 12. kolo (nehralo sa pre nepriaznivé počasie)

Kostolište – Vištuk, termín bude určený podľa dohrávky stretnutia S5V Kostolište – Vištuk.

c) ZHL prípravky

KM ObFZ Bratislava - vidiek oznamuje FK, že sa pripravuje 2. ročník ZHL prípraviek o Putovný pohár predsedu ObFZ Bratislava - vidiek. Stretnutia sa odohrajú v ŠH pri ZŠ Bernolákovo, Komenského ul. č. 3. ZHL je pre kategóriu U11 (ročník 2007 a mladší).

Prihlášky: cez ISSF ako všeobecný podnet na KM ObFZ Bratislava - vidiek, kde uvediete prihlásené družstvo, osobu zodpovednú za družstvo (telefón, mail).

Termín prihlásenia: do 7. 11. 2017 (predĺžený termín).

Štartovné: 100 € je potrebné uhradiť na účet ObFZ Bratislava - vidiek – č. účtu IBAN: SK18 0200 0000 0016 5243 2356. Doklad o úhrade štartovného treba doručiť na sekretariát ObFZ Bratislava - vidiek.

Termíny stretnutí:

nedeľa 3. 12., nedeľa 10. 12., sobota 17. 12. 2017;

nedeľa 14. 1., nedeľa 21. 1., nedeľa 28. 1. 2018;

nedeľa 4. 2., nedeľa 11. 2., sobota 17. 2., nedeľa 25. 2. 2018 (finále).

Systém: celodenné turnaje od 9.00 – do 16.00 h.

Propozície budú zaslané účastníkom po uzavretí prihlášok.

d/ Evidencia prihlášok na ZHL prípraviek:

FC Slovan Modra – štartovné uhradené

OŠK Chorvátsky Grob A – štartovné uhradené

OŠK Chorvátsky Grob B – štartovné uhradené

ŠK Šenkvice – zaslať doklad o úhrade štartovného

FK Slovan Ivanka U10 – zaslať doklad o úhrade štartovného

FK Slovan Ivanka B – zaslať doklad o úhrade štartovného

MŠK Senec – zaslať doklad o úhrade štartovného

SFC Kalinkovo – zaslať doklad o úhrade štartovného

 

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava-vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, telefón: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, telefón: 0908 764944.

KR upozorňuje R, že v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 končí platnosť niektorých RP hráčov. Z toho dôvodu Vás žiada, aby ste zodpovedne kontrolovali ich platnosť pred stretnutím.

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta.

KR upozorňuje R a D na dôsledné vypisovanie zápisu o stretnutí a uvádzanie relevantných údajov (lekár, vedúci mužstva, hlavný usporiadateľ) a udalostí, ktoré sa stali pred, počas, alebo po stretnutí.

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

Ospravedlnenia: Bočák do konca jesennej časti, Hilka 4. 11., Ďurčo 4. - 5. 11., Olša M. 4.- 5. 11., Tahotný 4. 11.

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením možno podávať do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Prečítané: 299x