ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 1 - 18/19 ZO DŇA 29. 6. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
29.06.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 1 - 18/19 ZO DŇA 29. 6. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 1 - 18/19 ZO DŇA 29. 6. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

 

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že v dňoch 26. 6. až 8. 7. 2018 zastupuje predsedu ObFZ Bratislava – vidiek Miroslava Baxu podpredseda ObFZ Tibor Peller.

Výkonný výbor ObFZ Bratislava – vidiek sa bude konať v pondelok 9. júla 2018 o 17.00 h v sídle BFZ na Súmračnej ul. 27 v Bratislave.

Sekretariát ObFZ Bratislava - vidiek oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie.

Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole "potvrdiť". Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

Ak má FK záujem o dotáciu na ním poriadaný mládežnícky turnaj musí aspoň tri týždne pred termínom turnaja k žiadosti o dotáciu priložiť propozície turnaja.

 

Správa z ISSF (16. 4. 13.51)

Matričné profily športovcov a športových odbornikov

V krátkom čase, budúci utorok 24. 4. 2018, bude urobená zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to tak, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa toho sa bude systém k danej osobe „správať“.

Stavy sú:

- AKTÍVNY

- NEAKTÍVNY

- ZRUŠENÁ REGISTRÁCIA

- VYLÚČENÝ

- V ZAHRANIČÍ

Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu „Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF. Pokiaľ bude jeho status iný ako „Aktívny“, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepustí ani do Zápisov o stretnuti a podobne…

Typy profilov:

Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny

Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Agent - členský poplatok = Aktívny

Ak sa osobe zmení jej stav z „Aktívny“ na akýkoľvek iný (toto rieši výhradne matrika SFZ) tak sa rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej profilov (osobných profilov).

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

(Opakovane)

Uzn. č. 126: Oznamuje výšku štartovného vkladu pre súťažný ročník 2018/2019 je stanovená nasledovne:

S5V: 300 €

S6V: 170 €

Prihlášky do mládežníckych súťaží sú oslobodené od štartovného vkladu.

Štartovný vklad je potrebné uhradiť do 29. 6. 2018 (smerodajný je dátum pripísania na účet) výhradne vkladom alebo prevodom na účet ObFZ Bravislava-vidiek vedený vo VÚB:

SK1802000000001652432356

Variabilný symbol: 222

Správa pre adresáta: názov FK

Doklad o zaplatení je potrebné do 29. 6. 2018, 23:59 h predložiť na sekretariát ObFZ Bratislava-vidiek, resp. BFZ.

Uzn. č. 131: Upozorňuje kluby prihlasujúce sa do S5V, že v prípade neprihlásenia minimálne jedného mládežníckeho družstva do súťaží (SFZ, BFZ alebo ObFZ Bratislava-vidiek) je klub povinný spolu so štartovným vkladom uhradiť aj poplatok vo výške 100 % zo štartovného vkladu (do 29. 6. 2018). Ak tak nebude účinené, klub bude môcť byť zaradený len do S6V.

Klub, ktorý by podmienku mať počas celého súťažného ročníka zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo nespĺňal už druhú sezónu po sebe, bude môcť byť zaradený len do S6V.

Uzn. č. 133: Schvaľuje výsledky súťaží a oznamuje víťazov:

S5V: TJ Záhoran Kostolište

S6V: FK CINEMAX Doľany

SD4V: ŠK Bernolákovo

Uzn. č. 134: Oznamuje termíny začiatkov súťaží:

S5V: 11. 8. - 12. 8. 2018

S6V: 25. 8. - 26. 8. 2018

SD4V: 25. 8. - 26. 8. 2018

 

KOMISIA MLÁDEŽE

a) Predbežný termín začiatku súťaží v ročníku 2018/2019

súťaž starší žiaci SZV U15: sobota 1.9.2018

súťaž mladší žiaci MZV: sobota 25.8.2018

Termínová listina pre súťaže starších a mladších žiakov podlieha schváleniu VV ObFZ

Bratislava - vidiek, ktorý zasadá dňa 9. 7. 2018.

b) Súťaž starší žiaci SZV U15 – evidencia prihlášok

FK Studienka

FK Záhorská Ves

FC Slovan Modra

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Lozorno

FC Družstevník Budmerice

FC Rohožník

ŠK Závod

OŠK Slovenský Grob

Zaradenie družstiev do súťaže SZV U15 podlieha schváleniu VV ObFZ Bratislava - vidiek, ktorý zasadá dňa 9. 7. 2018.

c) Súťaž mladší žiaci MZV – evidencia prihlášok

FC Slovan Modra

TJ Veľké Leváre

ŠK Báhoň

ŠK Lozorno

FC Slovan Častá

FC Družstevník Budmerice

TJ Slovan Vištuk

ŠK Žolík Malacky B

FK v Sološnici

OŠK Láb

FC Rohožník

FC Zohor

PŠC Pezinok B

FKM Stupava

Zaradenie družstiev do súťaže MZV podlieha schváleniu VV ObFZ Bratislava - vidiek, ktorý zasadá dňa 9. 7. 2018.

d) Spoločné družstvá mládeže (SP čl.28)

KM oznamuje FK, že dohody o vytvorení spoločného družstva mládeže musia spĺňať všetky náležitosti podľa SP SFZ čl.28 odst.4,5. Dohody je potrebné predložiť v 3 vyhotoveniach riadiacemu orgánu - KM ObFZ Bratislava - vidiek, ktorý ich posudzuje a následne schvaľuje. Po ich schválení ich riadiaci orgán nechá zaregistrovať na SFZ. Dohody musia byť schválené do 10. 8. 2018 (v súlade so SP SFZ – lehota 15 dní pred začiatkom súťaže).

e) Spoločné družstvá mládeže – súťaž SZV U15

KM v súlade so SP SFZ čl.28/ods.4 až 7 schvaľuje písomnú dohodu o vytvorení spoločného družstva starších žiakov medzi TJ Záhoran Jakubov a Obecným športovým klubom Láb. Spoločné družstvo bude v súťaži starších žiakov SZV U15 štartovať v súťažnom ročníku 2018/2019 pod názvom TJ Záhoran Jakubov. Dohoda nadobúda platnosť dňom 28. 6. 2018 a bude zverejnená v US dňa 29. 6. 2018.

f) Spoločné družstvo mládeže – súťaž MZV

KM v súlade so SP SFZ čl.28/ods. 4 až 7 schvaľuje písomnú dohodu o vytvorení spoločného družstva mladších žiakov medzi Obecným futbalovým klubom Láb a TJ Záhoran Jakubov. Spoločné družstvo bude v súťaži mladších žiakov MZV štartovať v súťažnom ročníku 2018/2019 pod názvom Obecný športový klub Láb. Dohoda nadobúda platnosť dňom 28. 6. 2018 a bude zverejnená v US dňa 29. 6. 2018.

g) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov: 10. 8. 2018 od 17.00 h v Dome športu na Junáckej ul. v Bratislave. Rozhodcovia sú povinní priniesť lekárske potvrdenie, ktoré bude platiť na celú sezónu súťažného ročníka 2018/2019.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018.

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Prečítané: 278x