Oznam Komisie rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu
08.02.2018, Rudolf Hupka

Oznam Komisie rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu

Seminár na získanie / obnovenie licencie A delegátov zväzu

Oznam Komisie rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu

Seminár na získanie / obnovenie licencie A delegátov zväzu

Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu organizuje v zmysle novej Smernice o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia platnej od 22. 1. 2018 seminár na získanie / obnovenie licencie A delegátov zväzu. Záujemcovia z radov súčasných delegátov oboch ObFZ, ako aj noví záujemcovia spĺňajúci podmienky uvedené v článku 3, odseku 1 až 3 uvedenej smernice sa môžu písomne prihlásiť do 20.2.2018 na mailovej adrese kruzliakivan@gmail.com. Výška poplatku za seminár bude určená podľa počtu prihlásených záujemcov. Program licenčného seminára bude poslaný prihláseným účastníkom mailom. Nutnou podmienkou absolvovania seminára je znalosť Pravidiel futbalu v zmysle zmien a doplnkov platných od 1. 6. 2017, Súťažného poriadku futbalu a Disciplinárneho poriadku SFZ. Ďalšie študijné materiály budú poslané prihláseným účastníkom.

Podmienky pre výkon funkcie delegáta zväzu v zmysle uvedenej smernice:

Delegátom zväzu môže byť fyzická osoba, ktorá

dosiahla vek 18 rokov,

je zdravotne spôsobilá,

dosiahla aspoň úplné stredné vzdelanie v zmysle Národnej klasifikácie vzdelania,

je bezúhonná,

pôsobila vo futbale najmenej päť rokov ako hráč, tréner, rozhodca alebo funkcionár,

úspešne absolvovala odbornú prípravu a skúšku na výkon funkcie delegáta zväzu,

má odbornú spôsobilosť na výkon funkcie delegáta zväzu.

Zdravotná spôsobilosť uchádzača sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti) osoby na výkon funkcie delegáta zväzu. Po dosiahnutí veku 55 rokov sa zdravotná spôsobilosť preukazuje každé štyri roky.

Bezúhonnosť uchádzača sa preukazuje písomným čestným vyhlásením.

Prihláška má obsahovať:

meno a priezvisko,

dátum narodenia,

adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,

adresu elektronickej pošty na účely diaľkovej formy odbornej prípravy,

počet rokov požadovanej praxe.

Prečítané: 56x