ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 6 ZO DŇA 4. 8. 2017  ObFZ Bratislava – vidiek
04.08.2017, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 6 ZO DŇA 4. 8. 2017 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 6 ZO DŇA 4. 8. 2017

ObFZ Bratislava – vidiek  

Sekretariát

Aktív ŠTK ObFZ Bratislava–vidiek pred sezónou 2017/2018 sa bude konať vo štvrtok 17. augusta 2017 o 17.00 h v AULE Domu športu na Junáckej ul. v Bratislave (pri nákupnom centre POLUS na Pasienkoch).

 

Zmeny v FK Jablonové

Členská schôdza FK odsúhlasila nasledovné zmeny:

Funkcie sa vzdali páni Ondrej Jurčák a Marián Kimlička všetkých funkcií vo FK.

Na členskej schôdzi FK boli zvolení do funkcií:

Prezident FK a štatutár Stanislav Jánoš, 0905 504342, stanislav.janos@gmail.sk

Tajomník FK a manažér ISSF Ivan Mackových 0902 910139, mackovych.i@gmail.com

Na ObFZ je založená zápisnica z členskej schôdze o zmenách a podpísaná prezenčná listina.

 

Zmeny v OŠK Chorvátsky Grob

Členská schôdza FK odsúhlasila nasledovné zmeny:

Funkcie predsedu/štatutára sa vzdal Dušan Trnka.

Predseda a štatutár FK: Marek Belovič, Holíčska 19, 851 05 Bratislava, 0904 972158, marek.belovic@gmail.com

Tajomník FK: Peter Borovský, 0903 465578

Pošta: Jozef Hržič, Oštaky 7, 900 25 Chorvátsky Grob

 

 

OZNAMY zo SFZ v plnom znení pre KLUBOVÝCH MANAŽÉROV

Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
------------------------------
Dobrý deň,
pri poslednej odstávke sa opravili chyby, ktoré vznikali pri zaevidovaní a prácou s podaniami na komisiu. V tomto momente by to malo byť v poriadku.
Taktiež už Vy ako Klubový manažér nájdete na detaile žiadosti pri registrácií športových odborníkov štandardnú funkciu „Znovu odoslať notifikáciu“.
Ak sa po zaevidovaní žiadosti stane, že registrovanej osobe nie je doručený mail, stačí ak kliknete na detaile žiadosti v bloku údajov „História životného cyklu žiadosti“ na akciu Znovu odoslať notifikáciu. Systém následne opätovne odošle mailovú notifikáciu.
Odporúčame kontrolovať aj SPAM. Niektoré mailové služby môžu maily z ISSF odfiltrovávať a presmerovávať automatický do SPAMu (nevyžiadanej pošty).
------------------------------
S pozdravom František Ferenc
ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
------------------------------
SFZ oznamuje, že odbornou diskusiou o možných postupoch vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia odstupného za amatéra podľa platných predpisov SFZ dospeli zainteresovaní k záveru, že v záujme lepšieho fungovania systému orgánov SFZ a ich zaťaženosti bude efektívnejšie  prípady zjavného porušenia povinnosti člena SFZ spočívajúceho v neuhradení odstupného za amatéra určeného podľa predpisu SFZ  riešiť prostredníctvom disciplinárnych komisií (SFZ, RFZ a ObFZ)

 
Na základe uvedeného SFZ oznamuje svojim členom (RFZ a ObFZ), že na úrovni SFZ bude tieto veci od 1. augusta 2017 prejednávať DK SFZ a je v záujme jednotného a efektívného uplatňovania noriem SFZ na celom území Slovenska, aby rovnako aj na úrovni ObFZ a RFZ vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia odstupného za amatéra boli veci riešené najprv prostredníctvom nimi zriadených disciplinárnych komisií a iba tie veci, v ktorých bude v rámci disciplinárneho konania zistený spor a tento bude príslušnou komisiou vyhodnotený ako dôvodný, bude na návrh klubu, ktorého nárok na odstupné nebol uspokojený, riešiť Komora SFZ pre riešenie sporov. 

 
Usmernenie pre kluby:

 
- V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 ods. 1 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 ods. 1 disciplinárneho poriadku SFZ.
- Podľa čl. 64 ods. 1 písm. e) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“ a podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisu SFZ alebo člena SFZ“, pričom porušená povinnosť je ustanovená v čl. 37 RaPP.
- Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárnej sankcie v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“
- DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej miestnej príslušnosti patrí klub, ktorý sa previnil
- Prípadný spor o výške odstupného spadá do pôsobnosti Komory SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na komoru
- UPOZORŇUJEME, ŽE KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV JE SPOPLATNENÉ!
------------------------------
S pozdravom Lukáš Pitek
ISSF Helpdesk(pomoc): lukas.pitek@futbalsfz.sk

 

 
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
------------------------------
Dobrý deň važení kluboví manažéri a sekretári zväzov,
prosíme aby ste informovali svojich hráčov o prihlasovaní, zmene emailu alebo vygenerovaní nového hesla.
Pri prihlasovaní do systému ISSF je potrebné:
1.prihlasovacie meno (čo je registračný email alebo používateľove registračné číslo). V prípade, že si používateľ chce zmeniť email, prihlási sa do ISSF a zmení si ho v časti "môj účet", alebo používateľ navštívi akúkoľvek futbalovú matriku, alebo jeho klubový manažér požiada o zmenu cez ISSF - pomoc. 
2.prihlasovacie heslo (ak si ho používateľ nepamätá, tak pod prihlasovacími údajmi je možnosť "zabudli ste heslo?" - pokračuje kliknutím na tento text, v tomto momente sa objaví riadok, aby ste zadali aktuálny email a kontrolný text. Kontrolný text je schválne trošku ťažšie čítateľný (kvôli umelej inteligencii na získavanie hesiel používateľov), preto je možné že text neprečítate hneď na prvykrát správne (ak kliknete na text, ktorý nie je čítateľný, vygeneruje sa iný). V tomto momente, ak správne vyplníte tieto dva riadky Vám systém ISSF vygeneruje nové prihlasovacie heslo, no POZOR, v tele emailu je aj link pre aktiváciu tohto nového zaslaného hesla, na ktorý je potrebné kliknúť predtým!!! 
Súhrn: heslo si dajte skopírovať (pomocou ctrl+c alebo pravým tlačítkom na myši + kopírovať), potom kliknúť na link pre aktiváciu tohto hesla, presmeruje Vás na stránku ISSF a nové heslo Vám bolo aktivované. Kliknúť na "na úvodnú stránku", zadať email a vložiť heslo (crtl+v alebo pravým tlačítkom na myši + vložiť). Systém zároveň žiada aby ste si zadali nové heslo a to dvakrát pod sebou kvôli kontrole. Úspešne ste zmenili heslo a pracujete v systéme.
------------------------------
S pozdravom František Ferenc
ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

 

 
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
------------------------------
Vážený klubový manažér,
dovoľujem si Vám touto cestou oznámiť spustenie avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ
Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk 
Poprosím Vás aby ste si pred použítím eshopu pozorne prečítali návody nižsie, ktoré sme pre Vás pripravili, aby sme minimalizovali množstvo otázok, sú to hlavne:
https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta 
a
https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit 

 
Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit 

 
Dovoľte ešte aby som Vám oznámil, že aktuálny stav položiek v eshope neustále aktualizujeme a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. O používaní tejto špeciálnej položky Vás budeme podrobne informovať začiatkom septembra.

 
Prajem pekný deň.
S pozdravom Ján Letko

 
ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

 


 
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
------------------------------
Vážený klubový manažér,
Registrácia osoby/príslušnosti v ŽIADNOM PRÍPADE neznamená ďalšie platby členských poplatkov, je to len REGISTRÁCIA OSOBY A ZÍSKANIE PRÍSLUŠNOSTI OSOBY K ZVÄZU ALEBO KLUBU PRE VÝKON DANEJ FUNKCIE, táto registrácia je dôležitá nielen podľa Zákona o športe, ale aj kvôli iným zákonným normám.
Z pohľadu klubu platia členské poplatky IBA:
- ŠPORTOVCI = hráči
- ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI = tréneri, asistenti trénerov, tréner brankárov, kondičný tréner
- Klub ako člen SFZ
ŽIADNA INÁ REGISTROVANÁ OSOBA NEPLATÍ ČLENSKÉ POPLATKY Z POHĽADU KLUBU.
Opätovne pripomínam, že poplatky si platia športovci a športoví odborníci (tréneri, asistenti trénerov, tréner brankárov, kondičný tréner) ako fyzické osoby, klub je len sprostredkovateľom platieb, podľa Zákona o športe.
TERAZ JEDNA VEĽMI DÔLEŽITÁ ZMENA
Chcel by som Vás poprosiť, aby ste si včas zaregistrovali osoby "športových odborníkov" pomocou návodu na http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici vopred, nakoľko len zaregistrovaných športových odborníkov DOKÁŽETE NAHRAŤ DO ZÁPISU O STRETNUTÍ a taktiež do realizačného tímu družstva. Ak niekoho požiadate o registráciu, MUSÍ Vám tú registráciu schváliť, inak ho nedokážete nahrať do Zápisu o stretnutí.
TÁTO REGISTRÁCIA SA ROBÍ IBA RAZ A PLATÍ AŽ DO ODVOLANIA JEDNOU ALEBO DRUHOU STRANOU (klubom alebo osobou).
Ktoré polia z pohľadu realizačného tímu sú povinné PRE ZÁPIS O STRETNUTÍ určujú zväzy, ktoré riadia dané súťaže, preto sa prosím ak to nie je v rozpise Vašich súťaží, informujte na Vašom zväze.
Ďakujeme za pochopenie, v prípade otázok alebo nájdených chýb nás prosím informujte pomocou formuláru Pomoc v ISSF systéme.
Pekný deň prajem.
------------------------------
S pozdravom Ján Letko
ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

 
OZNAM ZO SFZ V PLNOM ZNENÍ!

 
Vážený člen,
bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
------------------------------
Dobrý deň,
v ISSF pribudol nový typ žiadosti. Jedná sa o proces registrácie športových odborníkov. Postup ako funguje tento proces nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici.
Tento nový proces priamo súvisí so zmenami na zápise o stretnutí. Od nového súťažného ročníku bude možné na zápise o stretnutí doplniť len osoby, ktoré budú registrované v systéme ISSF. Všetky voľné textové políčka sú odteraz obmedzené iba na výber z registrovaných osôb.
Pekný deň prajem
------------------------------
S pozdravom Peter Kačinec
ISSF Helpdesk(pomoc): peter.kacinec@futbalsfz.sk

 

                         

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia            

Uzn. č. 5: Oznamuje, že aktív ŠTK ObFZ Bratislava–vidiek pred sezónou 2017/2018 sa bude konať vo štvrtok 17. augusta 2017 o 17.00 h v AULE Domu športu na Junáckej ul. v Bratislave.

Na aktíve budú okrem iného vysvetlené aj zmeny v ISSF a požiadavky na kluby z toho vyplávajúce. Účasť minimálne jedného zástupcu z každého klubu s družstvom zaradeným v súťažiach ObFZ BA-vidiek je preto žiaduca.

Uzn. č. 6: Oznamuje, že od aktuálnej sezóny (2017/2018) sa po zmene SP čl. 48/1 zvyšuje maximálny počet striedajúcich hráčov v seniorských súťažiach (S5V, S6V) na 5. Maximálny počet striedajúcich hráčov v SD4V je tiež 5.

Uzn. č. 7: Oznamuje zmenu HČ domácich stretnutí družstva Bernolákovo (SD4V): nedeľa, 10.00 h.

 

Uzn. č. 8: Schvaľuje žiadosť ŠK Láb o výmenu miesta strenutí z dôvodu rekonštrukcie štadióna:

- 1. kolo S5V Sv. Jur B – Láb dňa 20. 8. 2017 o 17.00 h;

- 3. kolo S5V Budmerice – Láb dňa 27. 8. 2017 o 17.00 h;

- 14. kolo S5V Láb – Sv. Jur B dňa 6. 5. 2018 o 17.00 h;

- 16. kolo S5V Láb – Budmerice dňa 25. 3. 2018 o 15.00 h;

- 1. kolo SD4V Častá – Láb dňa 26. 8. 2017 o 17.00 h;

- 12. kolo SD4V Láb – Častá dňa 6. 5. 2018 o 16.30 h.

Uzn. č. 9: Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu strenutia:

- 4. kolo S5V Kostolište – Grinava dňa 1. 9. 2017 o 17.00 h;

- 1. kolo S6V Malacky B – Vinosady dňa 27. 8. 2017 o 17.00 h;

- 1. kolo SD4V N. Dedinka – Cajla dňa 15. 9. 2017 o 14.00 h.

 

Disciplinárna komisia             

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu, týždeň pred zahájením sezóny 2017/2018 o 15.00 h v sídle zväzu na Súmračnej ulici.

 

Komisia mládeže     

Oznam KM pre trénerov

KM ObFZ oznamuje, že od septembra 2017 sa bude pripavovať v pôsobnosti ObFZ

novotvoriaci výber U11 /hráči ročníka 2007/. Záujemci o trénovanie uvedeného výberu sa môžu prihlásiť u p. Ivana Konečného – tel. 0914 173242,

e-mail: ivan.konecny@centrum.sk. Vybraných záujemcov bude schvaľovať VV ObFZ -  

vidiek.

Podmienka: Platná licencia trenera minimálne UEFA B, príp. C a aktívny tréner mládeže v pôsobnosti ObFZ Bratislava-vidiek.

KM eviduje písomnú žiadosť Ing. Maroša Boržu /tréner mládeže CFK Pezinok-Cajla/ o funkciu trénera výberu ObFZ Bratislava-vidiek U11 /roč. 2007/.

a) Zmena poradia stretnutí /rekonštrukcia štadióna v Lábe/:

MZV – 3. kolo: Sološnica – Láb, NE 27. 8. 2017 o 14.30 h /ihr. Sološnica/;

           16. kolo: Láb – Sološnica, NE 25. 3. 2018 o 11.00 h /ihr. Láb/;

    MZV – 1. kolo: Limbach – Láb, ŠT 31. 8. 2017 o 18.00 h /ihr. Limbach/;

                14. kolo: Láb – Limbach, NE 6. 5. 2018 o 11.00 hod. /ihr. Láb/;

b) Spoločné družstvo mládeže – schválená žiadosť:

KM schvaľuje žiadosť FC Zohor a ŠK Žolík Malacky o vytvorení spoločného družstva mládeže – kategória starší žiaci U15. Družstvo bude štartovať v súťaži SZV U15 pod názvom FC Zohor.

c) Súťaže BFZ – prípravky

KM BFZ oznamuje, že vygenerovanie stretnutí ako aj úprava hracích dní a časov podľa

jednotlivých požiadaviek FK bude vykonané v ISSF do 6. 8. 2017.

 

Komisia rozhodcov a delegátov

POZOR!!! - ZMENA MIESTA LETNÉHO PREDSEZÓNNEHO SEMINÁRA.

Letný seminár sa uskutoční v Dome Športu na Junáckej ul. č. 8 v malej aule. Dátum 16. 8. 2017 a čas 17.00 h ostáva.

Rozhodcovia sú povinní priniesť lekárske potvrdenie, ktoré bude platiť na celú sezónu súťažného ročníka 2017/2018. Potvrdenie nesmie byť staršie ako jeden mesiac.

     

MATRIKA BFZ              

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením možno podávať do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Prečítané: 196x