ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 47 ZO DŇA 23. 6. 2017  ObFZ Bratislava – vidiek
23.06.2017, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 47 ZO DŇA 23. 6. 2017 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 47 ZO DŇA 23. 6. 2017

ObFZ Bratislava – vidiek  

Sekretariát  

Zápisnica z VV ObFZ Bratislava – vidiek, ktorý sa konal 19. júna 2017 je na stránke ObFZ v časti – oznamy.     

 

Sekretariát ObFZ Bratislava-vidiek oznamuje:

Śtartovný vklad do súťaží V. liga a VI. liga pre súťažný ročník 2017/2018:

V. liga – 300 €;

VI. liga – 170 €;

Termín na podanie prihlášok do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 prostredníctvom elektronickej prihlášky v ISSF systéme je od 13. 6. – 30. 6. 2017.

Termín úhrady štartovného vkladu do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 vkladom na účet ObFZ Bratislava-vidiek: SK 1802000000001652432356 je do 30. 6. 2017. Na doklade o úhrade štartovného je treba uviesť názov FK a variabilný symbol – 222.

 

Oznamy sekretariátu BFZ:

Pohár SFZ 2017/2018: FK (FO) sa môžu prihlásiť do Slovnaft cupu výlučne prostredníctvom ISSF systému do 30. 6. 2017 do 24.00 h. Prvé kolo sa uskutoční 22. 7. 2017.

Termín podania prihlášok do súťaží reg. BFZ je do 30. 6. 2017, výlučne prostredníctvom ISSF systému.

Začiatok súťaží S3BA a S4BA je stanovený na 5. - 6. 8. 2017

Začiatok súťaže SD3R je stanovený na 19. - 20. 8. 2017

Začiatok súťaže SZRL, MZRL je stanovený na – 27. 8. 2017 (zmena)

 

Vo štvrtok 15. 6. 2017 sa výprava ObFZ Bratislava-vidiek zúčastnila v Ořechove u Brna  na družobnom dvojstretnutí s OFS Brno-venkov. V stretnutí starších žiakov zdolali chlapci ŠK Žolík Malacky tím Mokrá-Horákov/Ochoz 4:0, v druhom zápase dorast FC Zohor prehral s SK Pozořice 3:4. Pracovnej časti programu sa zúčastnili predseda ObFZ M. Baxa, podpredseda VV ObFZ T. Peller, predseda KM I. Konečný a sekretár ObFZ R. Hupka. Predseda ObFZ M. Baxa touto cestou ďakuje hráčom, trénerom a funkcionárom FC Zohor a ŠK Žolík Malacky za vzornú reprezentáciu ObFZ Bratislava-vidiek. (opakovaná správa).

                         

Predkladá v plnom znení oznámenia zo SFZ od Františka Ferenca:    

 

Vážení matrikári, vážení správcovia súťaží,

v uplynulých dňoch bolo v rámci ISSF doplnená rola:"Správca súťaže - delegátor”. Táto funkcia má zabezpečiť, aby sa nezlučovali funkcie správcov súťaží,členov ŠTK a pod. a obsadzovacie úseku (na pohľad dve rôzne funkcie v dvoch rôznych komisiách), nakoľko častokrát práva správcu súťaže (tajomník ŠTK) sa pridávali používateľom napr.komisie rozhodcov (obsadzovací úsek).

Bolo by veľmi vhodné, aby ste prehodnotili pridelené funkcionality všetkých Vaších ľudí a prípadne nám cez “pomoc” zaslali požiadavku na zmenu (vždy obsahujúcu registračné číslo, priezvisko, meno). Novú funkciu “Správca súťaže - delegátor” musíme použivateľom, ktorých nám zašlete cez pomoc, pridať ručne my, no následne si ich viete Vy sami (ako SS) editovať ľubovoľne pri konkrétnej súťaži (všobecné informácie / delegátor súťaží).

Ná základe toho, že niektorí v tom majú “chaos”,tak uvádzam aj čiastočné vysvetlenie základných rozdielov v rolách:

Tajomník - prijíma/zamieta podania a žiadosti, vytvára uznesenia, schvaľuje prihlášky do súťaže (tajomník ŠTK otvára správu DS),(tajomník KR otvára správu PR),(tajomník ŠTK,KR,DK,atď. - najlepšie max 1-2 ľudia kvôli zastúpeniu),

Člen komisie - má prehľad v podaniach, žiadostiach, prihláškach, no nedokáže s nimi ďalej pracovať (počet nie je limitujúci), (člen komisie ŠTK, KR,DK,atď.),

Správca súťaže - prijíma/zamieta žiadosti, edituje čas a miesto stretnutí, pracuje so súťažami a ich časťami, dokáže otvárať/uzatvárať zápisy zo stretnutí, pridáva/odoberá na súťaži správcov súťaže - delegátorov,(v princípe je to člen ŠTK),

Správca súťaže - delegátor - edituje delegované osoby v súťažiach, pre ktoré má povolenie (vidí ich aj na úvodnej obrazovke, alebo cez “súťaže/zápasy-delegovanie osôb), (v princípe je to člen KR alebo obsadzovacieho úseku).

 

Vážení kluboví manažéri, tajomníci a správcovia súťaží,

v čase poslednej odstávky sa implementovala úprava procesu a názvu „žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia.“ Základné rozdiely vo funkcionalite: 1.v „akcii“ pri detaile stretnutia už nie je „podnet na komisiu“ z toho dôvodu, aby kluboví manažéri prioritne využívali pre zmeny termínov a hracích plôch žiadosti, ktoré sú na to určené a nie všeobecné podnety na komisie (žiadosť nájdete po kliknutí na „zápis“ a potom na hornej lište; 2.žiadosť je doplnená o zmenu hracej plochy; 3.v žiadosti je nutné vyplniť, buď dátum a čas, alebo iba hraciu plochu, alebo všetky tri atribúty (dátum, čas, hracia plocha); 4.v kolónke „čas“ je predpísaná dvojbodka a zároveň pri zle uvedenom formáte Vás upozorňuje hláška, že je nutné použiť správny formát času (hh:mm) 5.v prípade, že tajomník/správca súťaže žiadosť zamietne – požadované údaje sa v danom stretnutí nezmenia(následne tajomník/správca vytvorí uznesenie). 6.v prípade, že tajomník/správca súťaže žiadosť schváli – zmenia sa požadované údaje v danom stretnutí (následne tajomník/správca vytvorí uznesenie).

Prajeme pekný deň pri používaní ISSF.

Vážený člen, pre rolu "tajomník" boli aktuálne sprístupnené žiadosti, ktoré už boli schválené/zamietnuté. Žiadosti o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia, nájdete v "žiadosti a správy" / "vyhľadávanie žiadostí" / - vyberiete si konkrétny zväz a typ: "žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" / "vyhľadať" a zobrazia sa Vám všetky Vaše žiadosti.

 

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia      

Uzn. č. 142: Oznamuje, že prihlášky do súťaží riadených ObFZ Bratislava-vidiek pre súťažný ročník 2017/2018 je možné podávať v termíne od 13. 6. 2017 do 30. 6. 2017.

V prípade nedodržania uvedeného termínu bude možné družstvo zaradiť len do najnižšej súťaže (S6V) a aj to len v prípade schválenia Výkonným výborom ObFZ. Klub v takom prípade okrem štartovného vkladu uhradí aj poplatok 100 €.

Uzn. č. 143: Oznamuje výšku štartovného vkladu pre súťažný ročník 2017/2018 - je stanovený nasledovne:

S5V: 300 €

S6V: 170 €

Prihlášky do mládežníckych súťaží sú oslobodené od štartovného vkladu.

Štartovný vklad je potrebné uhradiť do 30. 6. 2017 (smerodajný je dátum pripísania na účet) výhradne vkladom alebo prevodom na účet ObFZ Bravislava-vidiek vedený vo VÚB:

SK1802000000001652432356

Variabilný symbol: 222

Správa pre adresáta: názov FK.

Uzn. č. 144: Oznamuje predbežný termín začiatku súťaží:

S5V: 19. - 20. 8. 2016

S6V: 19. - 20. 8. 2016 (môže sa zmeniť v závislosti od počtu prihlásených družstiev)

SD4V: podľa počtu prihlásených družstiev.

Uzn. č. 148: Upozorňuje, že kluby s družstvami prihlásenými v súťaťi S5V sú od nadchádajúcej sezóny 2017/2018 povinné mať minimálne 1 mládežnícke družstvo. V prípade nesplnenia uvedenej podmienky uhradia poplatok vo výške 100 % vkladu do súťaže, teda 300 €.

 

Disciplinárna komisia             

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu, týždeň pred zahájením sezóny 2017/2018 o 15.00 h v sídle zväzu na Súmračnej ulici.

 

Komisia mládeže      

a) Oznam KM:

Oznamuje, že zo súťaže starších žiakov SZV U15 nepostupuje do 2. ligy BFZ (SZRL,

MZRL) žiadne družstvo.

Odôvodnenie: víťaz súťaže ŠK Žolík Malacky B nespĺňa podľa SP SFZ čl.38/a podmienky pre zaradenie do 2. ligy BFZ nakoľko v tejto súťaži pôsobí A družstvo, 2. družstvo v celkovom poradí FK Záhorská Ves podľa SP SFZ čl.14/2 nevyužil právo postupu do 2. ligy BFZ – v súčasnosti nie je v možnostiach FK poskladať 2 družstvá žiakov (starší a mladší žiaci).

b) Nový súťažný ročník 2017/2018:

Oznamuje, že začiatok súťaží starších a mladších žiakov bude stanovený podľa počtu

prihlásených družstiev do jednotlivých súťaží. Zaradenie družstiev do jednotlivých súťaží musí schváliť VV ObFZ Bratislava - vidiek.

c) Súťaže BFZ – prípravky:

KM BFZ oznamuje FK, že prihlášky do súťaží prípraviek je možné podávať v termíne od 23. 6. 2017 (piatok) do 7. 7. 2017 (piatok). V prihláške je potrebné uviesť tieto údaje:

· presný názov FK /tak ako je uvedený v ISSF/

· presný názov súťaže, do ktorej je družstvo / družstvá prihlasované

· hrací deň a čas

· požiadavky (hody, obecné slávnosti a pod.)

Názvy a kategórie súťaží prípraviek pre súťažný ročník 2017/2018

súťaže trojičiek

kategória U11 – Prípravka PMA1

kategória U10 – Prípravka PMB1

kategória U9 – Prípravka PMC1

súťaže dvojičiek

kategória U11 – Prípravka PMA2

kategória U10 – Prípravka PMB2

samostatné súťaže pre kategóriu U11

kategória U11 – Prípravka PMA3 /družstvá Bratislava - mesto/

kategória U11 – Prípravka PRMA /družstvá okresu Malacky/

kategória U11 – Prípravka PRPK /družstvá okresu Pezinok/

kategória U11 – Prípravka PRSC /družstvá okresu Senec/

Nové vytvorené súťaže od súťažného ročníka 2017/2018

kategória U9 – Prípravka PMC2 /súťaž je pre FK, ktoré mali doteraz v súťažiach jedno

družstvo prípravky, resp. nemali žiadne družstvo prípravky/

kategória U8 – Prípravka PMD /pre všetky FK – bude sa hrať turnajovým spôsobom/

Upozornenie pre FK: všetci hráči, ktorí budú štartovať v súťažiach prípraviek musia byť

zaregistrovaní (platný RP, resp. vo vyžiadaní, ich totožnosť musí byť overiteľná v ISSF).

Štart (ročníky narodenia) hráčov/hráčok v súťažiach prípraviek pre súť. ročník 2017/2018:

kategória staršia prípravka U11 – chlapci roč. 2007 a mladší, dievčatá roč. 2006 a mladšie

kategória staršia prípravka U10 – chlapci roč. 2008 a mladší, dievčatá roč. 2007 a mladšie

kategória mladšia prípravka U9 – chlapci roč. 2009 a mladší, dievčatá roč. 2008 a mladšie

kategória mladšia prípravka U8 – chlapci roč. 2010 a mladší, dievčatá roč. 2009 a mladšie

KM BFZ oznamuje FK, že v spolupráci s TMK BFZ ako aj zástupcami FK (tréneri) bol

vypracovaný metodický materiál zmeny hracieho systému pod názvom „Model súťaží

starších a mladších prípraviek„ pre región BFZ. Uvedený metodický materiál podlieha

schváleniu VV BFZ, ktorý sa uskutoční 10. 7. 2017. Po schválení bude metodický materiál

zverejnený na stránke BFZ ako aj ObFZ Bratislava - vidiek.

V prípade nejasností ohľadne podávania prihlášok, resp. akýchkoľvek otázok je potrebné kontaktovať p. Ivana Konečného – 0914 173242.

 

Komisia rozhodcov a delegátov 

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov: 16. 8. 2017 od 17.00 h v Kultúrnom dome Ružinov v Bratislave.

Rozhodcovia sú povinní priniesť lekárske potvrdenie, ktoré bude platiť na celú sezónu súťažného ročníka 2017/2018. Potvrdenie nesmie byť staršie ako jeden mesiac.

     

MATRIKA BFZ              

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2. 12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra sa podáva od 1. 7. do 31. 7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a od 1. 8. do 30. 9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/ – tzv. dočasný transfer.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Prečítané: 255x