ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 15 ZO DŇA 6. 10. 2017  ObFZ Bratislava – vidiek
06.10.2017, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 15 ZO DŇA 6. 10. 2017 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 15 ZO DŇA 6. 10. 2017

ObFZ Bratislava – vidiek  

Sekretariát

Výkonný výbor ObFZ Bratislava – vidiek na svojom zasadnutí 28. 9. 2017 určil termín Konferencie ObFZ Bratislava – vidiek na 12. 12. 2017 o 17.00 h v Dome športu na Junáckej ul, v Bratislave (pri OC Polus).

FC Družstevník Budmerice v spolupráci s Oblastným futbalovým zväzom  Bratislava – vidiek Vás srdečne pozýva na ukážkový futbalový tréning spojený s diskusiou s osobnosťami európskeho futbalu, ktorú budú uvádzať najlepší športoví komentátori súčasnej doby. Celé toto gala predstavenie sa bude konať na futbalovom ihrisku v Budmericiach vo štvrtok 12. 10. 2017 o 16.45 h. Aktérmi tréningu sú žiaci spoločného družstva Budmerice – Vištuk ako i Častá – Doľany. Príďte podporiť túto propagáciu mládežníckeho futbalu v regióne.    

Agendu predsedu Komisie rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava – vidiek je VV ObFZ Bratislava – vidiek dočasne poverený vykonávať Jozef Hlavenka. 

Oznamuje zmenu poštovej adresy SFZ:

Slovenský futbalový zväz

Tomášikova 30C

821 01 Bratislava

IČO: 00687308

IČ DPH: SK2020898913

Registrácia na Ministerstva vnútra SR: VVS/1-909/90-91

 

Športovo – technická komisia BFZ oznamuje všetkým FK informáciu k striedavým štartom hráčov:

Dohodu o striedavom štarte hráča môžu uzavrieť v zmysle SP čl. 28 ods. 8 iba dva kluby v súťažiach riadených RFZ a ObFZ.

FA a ÚTM dohodu o striedavom štarte hráča uzavrieť nemôžu a všetky žiadosti o striedavý štart medzi FA alebo ÚTM a iným klubom budú v ISSF zamietnuté!

 

Oznamuje, že v ISSF systéme je možné zaslať aktivačný email akejkoľvek osobe/členovi, ktorá má aktivované konto na nový akýkoľvek email.

V prílohe máte postup, krátke zhrnutie:

1.vyhľadáte si osobu-člena / detail a v bloku “kontaktné údaje” je možnosť “Aktivovať nový email”;

2.kliknite na “Aktivovať nový email”, vyskočí Vám nové okno;

3.napíšete požadovaný email, kde bude zaslaný notifikačný email (text v prílohe), kliknúť na “aktivovať”;

4.osobe príde na novo-zadaný email správa, po kliknutí na modrý link sa automaticky zmení jeho email v jeho detaile.

                         

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia        

Uzn. č. 51: Kontumuje stretnutie 6. kola SD4V Ekonóm – V. Leváre v prospech družstva TJ Slávia Ekonóm Bratislava podľa SP čl. 82/1/f v náväznosti na SP čl. 46/1 a RS čl. 5.1 (neoprávnený štart hráča – Boris Polák nedovŕšil v čase stretnutia 14. rok veku). Výsledok 5:0 dosiahnutý v stretnutí ponecháva v platnosti podľa SP čl. 11/3. Prípad odstupuje na riešenie DK.

Uzn. č. 52: Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu strenutia:

- 9. kolo S6V Stupava – Záh. Ves dňa 22. 10. 2017 o 15.00 h;

- 10. kolo S6V Stupava – Malacky dňa 29. 10. 2017 o 14.00 h;

- 11. kolo S6V Malacky – Záh. Ves dňa 4. 11. 2017 o 11.00 h;

Uzn. č. 53: Schvaľuje dohodu klubov o zmene termínu stretnutia:

- 8. kolo SD4V N. Dedinka – Rovinka dňa 14. 10. 2017 o 10.30 h.

Uzn. č. 54: Schvaľuje dohodu klubov o odohratie stretnutí v obrátenom poradí:

- 13. kolo S5V Plav. Mikuláš – Vištuk dňa 5. 11. 2017 o 13.30 h;

- 26. kolo S5V Vištuk – Plav. Mikuláš dňa 10. 6. 2018 o 17.30 h.

Uzn. č. 55: Oznamuje hráčov, ktorí nastúpili na stretnutia bez RP:

S5V

- Norbert Marcinčin (Plav. Štvrtok) – RP vo vyžiadaní od 29. 9. 2017;

S6V

- Luke Diego Lancelot Ralston (FKM Stupava) – RP vo vyžiadaní od 26. 9. 2017;

SD4V

- Jean-Pierre Versluis (Ekonóm) – RP predložený.

Uzn. č. 56: Žiada klub TJ Slovan Vištuk o vyjadrenie k podnetu hosťujúceho družstva na štart hráča Štefan Mizera počas PN v stretnutí 8. kola S5V Vištuk – Grinava a zaslanie hodnoverného dokladu vymedzujúceho PN menovaného hráča. Vyjadrenie a doklad je potrebné poslať na emailovú adresu marian.vass@gmail.com , alebo písomne na adresu ObFZ Bratislava-vidiek do 10. 10. 2017.

Uzn. č. 57: Žiada klub TJ Slávia Ekonóm Bratislava o vyjadrenie k zapríčeniu neskorého začiatku stretnutia z dôvodu nefunkčnosti internetu v areáli štadióna v stretnutí 6. kola SD4V Ekonóm – V. Leváre. Vyjadrenie je potrebné poslať na emailovú adresu marian.vass@gmail.com do 10. 10. 2017.

 

Disciplinárna komisia             

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3:

Uzn. č. 28 - Peter ADAMEC 1265307 (S5V - ŠK Šenkvice) od 1. 10. 2017 (10 €).

Uzn. č. 29 - Dominik FERENČIČ 1261937 (S5V - FK Jablonové) od 2. 10. 2017 (10 €).

Oznamy:

Uzn. č. 30 - Dominik ŠUŠUK 1177813 (S6V - FK Záhorská Ves) - DK na základe Zápisu o stretnutí, písomného vyjadrenia R, AR1 a na základe Správy delegáta začína disciplinárne konanie voči menovanému za HNS voči R - vyhrážanie sa R v stretnutí 6. kola S6V medzi družstvami FK Záhorská Ves a FC Slovan Častá, konaného dňa 30. 9. 2017, podľa DP čl. 71/1, 3a,b,c. DK žiada menovaného a klub o zaslanie podrobného písomného stanoviska k uvedenému do 10. 10. 2017. DK zároveň podľa čl. 43/1, 2a a čl. 43/4 DP ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu činnosti  až  do rozhodnutia DK (10 €).

Uzn. č. 31 - FK Záhorská Ves (S6V) - DK na základe Správy DS, vyjadrenia R, AR1 začína disciplinárne konanie voči klubu FK Záhorská Ves za nezabezpečenie US v zmysle požiadaviek uvedených v RS a žiada klub o zaslanie podrobného písomného stanoviska do 10. 10. 2017 (10 €).

Uzn. č. 32 - TJ Slovan Viničné (SZV) - DK na základe odstúpenia KM ObFZ Bratislava - vidiek ukladá klubu TJ Slovan Viničné za nesplnenie nariadenie KM ObFZ Bratislava - vidiek z ÚS č. 10 a porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu a rozhodnutia orgánu SFZ podľa 64/1a,b,c DS - upozornenie podľa DP 64/5 a čl. 10 určuje lehotu na nápravu do 7. 10. 2017 a oznamuje, že v prípade nesplnenia povinnosti v určenej lehote, DK uloží  disciplinárnu  sankciu – pokutu (5 €).

Uzn. č. 33 - OŠK Láb (MZV) - DK na základe odstúpenia KM ObFZ Bratislava - vidiek ukladá klubu OŠK Láb za nesplnenie nariadenie KM ObFZ Bratislava - vidiek z ÚS č. 10  a porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu a rozhodnutia orgánu SFZ podľa 64/1a,b,c  DS - upozornenie podľa DP 64/5 a čl. 10 určuje lehotu na nápravu do 7. 10. 2017 a oznamuje, že v prípade nesplnenia povinnosti v určenej lehote, DK uloží disciplinárnu sankciu – pokutu (5 €).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 11. 10. 2017 o 15.00 h.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže                        

a) Kontumácia stretnutia – súťaž SZV U15

8. kolo: Záh. Ves – Báhoň 3:0 kont. (SP 82/b – nedostavenie sa na stretnutie)

FK Záhorská Ves sa priznávajú 3 body a skóre 3:0 do tabuľky. ŠK Báhoň poriadková pokuta 100 €, z uvedenej pokuty prináleží FK Záhorská Ves 50% pri dodržaní podmienok RS čl.3.5.

b) Posun hracieho času – súťaž SZV U15

9. kolo: Záh. Ves – Lozorno, 8. 10. o 11.30 h.

Dôvod: účasť hráčov FC Záh. Ves na kvalifikačnom stretnutí Slovensko – Malta v Trnave.

c) Odstúpenie FK na doriešenie DK ObFZ Bratislava-vidiek

TJ Slovan Viničné – súťaž SZV U15 (7. kolo Viničné – Budmerice);

OŠK Láb – súťaž MZV (7. kolo Láb – Závod);

Dôvod odstúpenia: nesplnenie nariadenia KM zverejneného v US č. 10 zo dňa 1. 9. 2017 - zaregistrovanie funkcie HU v ISSF pre uvedené súťaže, čím došlo k porušeniu povinnosti vyplývajúcej z predpisu a rozhodnutia orgánu SFZ.

 

Rozpis stretnutí starší a mladší žiaci ObFZ Bratislava-vidiek od 14. 10. – do 15. 10.

Starší žiaci SZV U15 – 10. kolo

14. 10.   9.00 CFK Cajla - Modra

14. 10. 10.00 Lozorno – PŠC Pezinok B

14. 10. 13.00 Studienka – V. Leváre

14. 10. 15.00 Zohor – Záh. Ves

15. 10. 10.30 Báhoň - Viničné

15. 10. 12.30 Rohožník - Budmerice

15. 10. 12.30 Slov. Grob – Častá

Mladší žiaci MZV U13 – 10. kolo

14. 10. 10.00 Modra - Grinava

15. 10. 11.00 Láb - Šenkvice

15. 10. 12.00 Závod – Žolík Malacky B

15. 10. 12.30 Kostolište - Sološnica

 

Komisia rozhodcov a delegátov           

Komisia rozhodcov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava-vidiek, Súmračná 27, 821 02  Bratislava, telefón: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, telefón: 0908 764944.

KR upozorňuje R, že v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 končí platnosť niektorých RP hráčov. Z toho dôvodu Vás žiada, aby ste zodpovedne kontrolovali ich platnosť pred stretnutím.

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta.

KR upozorňuje R a D na dôsledné vypisovanie zápisu o stretnutí a uvádzanie relevantných údajov (lekár, vedúci mužstva, hlavný usporiadateľ) a udalostí, ktoré sa stali pred, počas, alebo po stretnutí.

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

Ospravedlnenia: Bulík 14. - 15. 10., Polák 14. – 15. 10.

 

DOPLNENÁ NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV ObFZ BRATISLAVA-VIDIEK 2017/2018

Schválená VV ObFZ Bratislava-vidiek 28. 9. 2017                     

                                                                                  

1.         Augustovič Peter                  peter.augustovic1@gmail.com          0908/556955  

2.         Bočák Ján                             jbocak@gmail.com                            0940/777137  

3.         Bulík   Jaroslav                     jarci.bulci@centrum.sk                      0910586976   

4.         David Marek                         mdmarkooo@gmail.com                    0911299466   

5.         Durčo Peter                          vrablico@stonline.sk                          0918/363981

6.         Gajarský Slavomír               nemá                                                  0950/658816

7.         Gaľa Samuel                        Gala.samo@gmail.com                     0902/574983  

8.         Habo Róbert                         roberthabo3@gmail.com                   0944/065447

9.         Huska Peter                          huskapeter@centrum.sk                   0904/250699

10.       Chrupka Kristian                   chrupkakristian@gmail.com              0905982 054

11.       Jaborek Peter                       Petoj710@azet.sk                             0902250236   

12.       Olša Marcel                           brumibrumibrum@gmail.com            0902/110411  

13.       Olšiak Pavel                          pavel.olsiak@gmail.com                    0918/582331  

14.       Opálek Peter                         opalek55555@gmail.com                  0917/638998

15.       Mgr.Parackova Iveta             parackova.i@gmail.com                    0918646617   

16.       Polák  Marko                         3markopolak13@gmail.com              0911317095   

17.       Rybecký Martin                     m.rybecky@gmail.com                      0903045085   

18.       Tahotný Peter                        judasik83@gmail.com                       0902730606   

19.       Toman Michal                        michlatoman85@gmail.com             0918326911   

Rozhodca - čakateľ                                    

1.         Michalovič Boris                   Borkoo111@gmail.com                     0911/250482  

2.         Šabíková Eva                       sabikova.eva@gmail.com                0911/078178  

 

MATRIKA BFZ              

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením možno podávať do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Prečítané: 287x