ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 1 ZO DŇA 30. 6. 2017  ObFZ Bratislava – vidiek
30.06.2017, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 1 ZO DŇA 30. 6. 2017 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 1 ZO DŇA 30. 6. 2017

ObFZ Bratislava – vidiek  

Sekretariát

 

DNES o 24.00 h končí termín nahlasovania tímov FK do súťaží 2017/2018 (prípravky do 7. 7. 2017).

  

Sekretár zväzu Rudolf Hupka bude od 1. 7. do 9. 7. 2016 na riadnej dovolenke. V čase voľna je možné sa so sekretárom v závažných prípadoch spojiť na 0948 699588 a

e-mail: rudolf.hupka@futbalsfz.sk

 

Sekretariát ObFZ Bratislava-vidiek oznamuje:

Śtartovný vklad do súťaží V. liga a VI. liga pre súťažný ročník 2017/2018:

V. liga – 300 €;

VI. liga – 170 €;

Termín na podanie prihlášok do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 prostredníctvom elektronickej prihlášky v ISSF systéme je od 13. 6. – 30. 6. 2017.

Termín úhrady štartovného vkladu do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 vkladom na účet ObFZ Bratislava-vidiek: SK 1802000000001652432356 je do 30. 6. 2017. Na doklade o úhrade štartovného je treba uviesť názov FK a variabilný symbol – 222.

                         

Predkladá v plnom znení oznámenia zo SFZ od Františka Ferenca:    

Vážení kluboví manažéri, tajomníci a správcovia súťaží,

v čase poslednej odstávky sa implementovala úprava procesu a názvu „žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia.“ Základné rozdiely vo funkcionalite: 1.v „akcii“ pri detaile stretnutia už nie je „podnet na komisiu“ z toho dôvodu, aby kluboví manažéri prioritne využívali pre zmeny termínov a hracích plôch žiadosti, ktoré sú na to určené a nie všeobecné podnety na komisie (žiadosť nájdete po kliknutí na „zápis“ a potom na hornej lište; 2.žiadosť je doplnená o zmenu hracej plochy; 3.v žiadosti je nutné vyplniť, buď dátum a čas, alebo iba hraciu plochu, alebo všetky tri atribúty (dátum, čas, hracia plocha); 4.v kolónke „čas“ je predpísaná dvojbodka a zároveň pri zle uvedenom formáte Vás upozorňuje hláška, že je nutné použiť správny formát času (hh:mm) 5.v prípade, že tajomník/správca súťaže žiadosť zamietne – požadované údaje sa v danom stretnutí nezmenia(následne tajomník/správca vytvorí uznesenie). 6.v prípade, že tajomník/správca súťaže žiadosť schváli – zmenia sa požadované údaje v danom stretnutí (následne tajomník/správca vytvorí uznesenie).

Prajeme pekný deň pri používaní ISSF.

Vážený člen, pre rolu "tajomník" boli aktuálne sprístupnené žiadosti, ktoré už boli schválené/zamietnuté. Žiadosti o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia, nájdete v "žiadosti a správy" / "vyhľadávanie žiadostí" / - vyberiete si konkrétny zväz a typ: "žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" / "vyhľadať" a zobrazia sa Vám všetky Vaše žiadosti.

 

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia     

Uzn. č. 142: Oznamuje, že prihlášky do súťaží riadených ObFZ Bratislava-vidiek pre súťažný ročník 2017/2018 je možné podávať v termíne od 13. 6. 2017 do 30. 6. 2017.

V prípade nedodržania uvedeného termínu bude možné družstvo zaradiť len do najnižšej súťaže (S6V) a aj to len v prípade schválenia Výkonným výborom ObFZ. Klub v takom prípade okrem štartovného vkladu uhradí aj poplatok 100 €.

Uzn. č. 143: Oznamuje výšku štartovného vkladu pre súťažný ročník 2017/2018 - je stanovený nasledovne:

S5V: 300 €

S6V: 170 €

Prihlášky do mládežníckych súťaží sú oslobodené od štartovného vkladu.

Štartovný vklad je potrebné uhradiť do 30. 6. 2017 (smerodajný je dátum pripísania na účet) výhradne vkladom alebo prevodom na účet ObFZ Bravislava-vidiek vedený vo VÚB:

SK1802000000001652432356

Variabilný symbol: 222

Správa pre adresáta: názov FK.

Uzn. č. 144: Oznamuje predbežný termín začiatku súťaží:

S5V: 19. - 20. 8. 2016

S6V: 19. - 20. 8. 2016 (môže sa zmeniť v závislosti od počtu prihlásených družstiev)

SD4V: podľa počtu prihlásených družstiev.

Uzn. č. 148: Upozorňuje, že kluby s družstvami prihlásenými v súťaťi S5V sú od nadchádajúcej sezóny 2017/2018 povinné mať minimálne 1 mládežnícke družstvo. V prípade nesplnenia uvedenej podmienky uhradia poplatok vo výške 100 % vkladu do súťaže, teda 300 €.

 

Disciplinárna komisia             

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu, týždeň pred zahájením sezóny 2017/2018 o 15.00 h v sídle zväzu na Súmračnej ulici.

 

Komisia mládeže      

a) Upozornenie pre FK:

Termín podávania prihlášok do súťaží starších a mladších žiakov ObFZ Bratislava-vidiek

končí v piatok 30. 6. 2017 o 24.00 h.

b) Nový súťažný ročník 2017/2018:

Oznamuje, že začiatok súťaží starších a mladších žiakov bude stanovený podľa počtu

prihlásených družstiev do jednotlivých súťaží. Zaradenie družstiev do jednotlivých súťaží musí schváliť VV ObFZ Bratislava - vidiek.

c) Spoločné družstvá mládeže:

Postup pre vytváranie spoločných družstiev mládeže ako aj osobitné podmienky pre stretnutia mládeže sú uvedené v SP SFZ čl.28 / ods. 4 a 5 (SP SFZ je zverejnený na stránke

BFZ – časť dokumenty ŠTK/KM, resp. stránka SFZ – časť legislatíva).

d) Striedavý štart hráčov:

Podmienky pre striedavý štart hráčov sú uvedené v SP SFZ čl.21 (SP SFZ je zverejnený na

stránke BFZ – časť dokumenty ŠTK/KM, resp. stránka SFZ – časť legislatíva).

e) Súťaže BFZ – prípravky:

KM BFZ oznamuje FK, že prihlášky do súťaží prípraviek je možné podávať v termíne od 23. 6. 2017 (piatok) do 7. 7. 2017 (piatok). V prihláške je potrebné uviesť tieto údaje:

· presný názov FK /tak ako je uvedený v ISSF/

· presný názov súťaže, do ktorej je / sú družstvo / družstvá prihlasované

· hrací deň a čas

· požiadavky (hody, obecné slávnosti a pod.)

Názvy a kategórie súťaží prípraviek pre súťažný ročník 2017/2018 súťaže trojičiek:

kategória U11 – Prípravka PMA1

kategória U10 – Prípravka PMB1

kategória U9 – Prípravka PMC1

súťaže dvojičiek

kategória U11 – Prípravka PMA2

kategória U10 – Prípravka PMB2

samostatné súťaže pre kategóriu U11

kategória U11 – Prípravka PMA3 /družstvá Bratislava - mesto/

kategória U11 – Prípravka PRMA /družstvá okresu Malacky/

kategória U11 – Prípravka PRPK /družstvá okresu Pezinok/

kategória U11 – Prípravka PRSC /družstvá okresu Senec/

Nové vytvorené súťaže od súťažného ročníka 2017/2018

kategória U9 – Prípravka PMC2 /súťaž je pre FK, ktoré mali doteraz v súťažiach jedno

družstvo prípravky, resp. nemali žiadne družstvo prípravky/

kategória U8 – Prípravka PMD /pre všetky FK – bude sa hrať turnajovým spôsobom/.

Upozornenie pre FK: všetci hráči, ktorí budú štartovať v súťažiach prípraviek musia byť

zaregistrovaní (platný RP, resp. vo vyžiadaní, ich totožnosť musí byť overiteľná v ISSF).

Štart (ročníky narodenia) hráčov/hráčok v súťažiach prípraviek pre súť. ročník 2017/2018:

kategória staršia prípravka U11 – chlapci roč. 2007 a mladší, dievčatá roč. 2006 a mladšie

kategória staršia prípravka U10 – chlapci roč. 2008 a mladší, dievčatá roč. 2007 a mladšie

kategória mladšia prípravka U9 – chlapci roč. 2009 a mladší, dievčatá roč. 2008 a mladšie

kategória mladšia prípravka U8 – chlapci roč. 2010 a mladší, dievčatá roč. 2009 a mladšie

KM BFZ oznamuje FK, že v spolupráci s TMK BFZ ako aj zástupcami FK (tréneri) bol

vypracovaný metodický materiál zmeny hracieho systému pod názvom „Model súťaží

starších a mladších prípraviek„ pre región BFZ. Uvedený metodický materiál podlieha

schváleniu VV BFZ, ktorý sa uskutoční 10. 7. 2017. Po schválení bude metodický materiál

zverejnený na stránke BFZ ako aj ObFZ Bratislava - vidiek.

V prípade nejasností ohľadne podávania prihlášok, resp. akýchkoľvek otázok je potrebné kontaktovať p. Ivana Konečného – 0914 173242.

 

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov: 16. 8. 2017 od 17.00 h v Kultúrnom dome Ružinov v Bratislave.

Rozhodcovia sú povinní priniesť lekárske potvrdenie, ktoré bude platiť na celú sezónu súťažného ročníka 2017/2018. Potvrdenie nesmie byť staršie ako jeden mesiac.

     

MATRIKA BFZ              

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2. 12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra sa podáva od 1. 7. do 31. 7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a od 1. 8. do 30. 9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/ – tzv. dočasný transfer.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Prečítané: 209x